כתובות דף ה – בין דם לדם

  • הרב ירון בן צבי

הגמרא בסוגייתנו שואלת האם מותר לבעול בתולה בשבת, לפי הלשון הראשונה בגמרא, בעילת בתולה בשבת תלויה באיסור עשיית פתח, אך אין בה בעיה של עשיית חבורה, כיוון שהדם אגור בגוף האישה ועומד לצאת, לפי הלשון השנייה, הדם מחובר לגוף האישה, ולכן יש להתמודד עם איסור עשיית חבורה בגופה.

בעוד שמדברי רש"י מובן כי ישנו שוני ממשי בין דם בתולים לדם אשר יוצא משאר חבלות. הרב משה סופר (בחידושיו) כתב שהספק איננו במציאות אלא מדובר בספק הלכתי.

נראה לומר שכוונתו של הרב משה סופר לומר שחז"ל הבינו שלמעשה הדם יוצא כתוצאה מקריעת קרום הבתולים ולא שמדובר בעשיית פתח בכלי, שכן גם אצל בתולה הפתח לא אטום. סוגיה נוספת בה נידון עניין זה היא במסכת שבת (קלג ע"ב) שם עוסקת הגמרא בדם של מילה באופן הדומה לזה שבסוגייתנו.

יתכן להציע חלוקה בין המצבים בהם נעשו שאר חבלות לבין החבלה שבסוגייתנו והחבלה שבמסכת שבת; בעוד שבדרך כלל הדם לא מיועד לצאת מגוף האדם בדרך של סתם פציעה (אף שדבר זה קורה לעיתים קרובות), דם בתולים ודם מילה 'מוכנים' לצאת מגוף האדם – כלומר, ידוע שדם זה יצא לבסוף ולכן השוני בין החבלות.

 

הרב ירון בן צבי