כתובות דף יא – 'זכין' לקטין

  • הרב ירון בן צבי

המשנה בסוגייתנו עוסקת באפשרות לגייר קטנה אשר גילה פחות משלוש שנים. העקרון של גיור קטנים אשר אנו למדים בסוגייתנו הוא 'זכין לאדם שלא בפניו', עיקרון אשר מאפשר לאדם לעשות דבר עבור חברו (אף מבלי שחברו יודע על כך) ויהיה בכך מעשה של ממש, בתנאי שהמעשה מיטיב לחבר.

השאלה המתבקשת היא מה בדיוק בגיור נעשה מדין 'זכין'? הרי כלל הפעולות נעשות על ידי הקטין עצמו. בשונה מדברי בעלי התוספות בסוגייתנו, בעלי התוספות על מסכת סנהדרין (דף סח ע"ב ד"ה קטן) סבורים שגרות אינה תוצאה של דין 'זכין', דהיינו, דין 'זכין' הוא רק הפרוצדורה אשר מביאה את האחריות לגייר את הקטן אף ללא רצונו המפורש, אך אין הוא מה שיוצר את מעשה הגרות.

מנגד, בעלי התוספות בסוגייתנו נוקטים בגישה הפוכה לחלוטין. לדעתם, גיור הקטן מתבצע באמצעות המנגנון של "זכין לאדם שלא בפניו". ללא דין זה, הגירות אינה אפשרית. כלומר, משום שרק מי שיכול למנות שליח יכול שאחר יזכה עבורו, מסבירים בעלי התוספות שדין זה של 'זכין' הוא רק מדרבנן. זאת משום שאת החלק של קבלת מצוות אין הקטן יכול לעשות, ובית הדין מקבלים אותה עבורו ובכך בא לידי ביטוי דין 'זכין'. אם אכן זו כוונת דברי בעלי התוספות הרי שאנו למדים שדין 'זכין' מאפשר בנוסף לעשיית שליחות עבור אחר גם יצירת התחייבות עבור אדם אחר.

הרב ירון בן צבי