כתובות דף כב – אמתלא

  • הרב אברהם סתיו

במשנה (כב ע"א) נאמר שאישה שאמרה "אשת איש הייתי וגרושה אני" נאמנת משום ש"הפה שאסר הוא הפה שהתיר". במקרה זה אינו מתייחסים לשתי האמירות של האישה כאל סתירה, ומשום כך אנו מאמינים לכלל דבריה. הגמרא (כב ע"א) דנה במקרה בו יש סתירה גמורה בין שתי האמירות של האישה:

ת"ר: האשה שאמרה אשת איש אני, וחזרה ואמרה פנויה אני - נאמנת. והא שוויה לנפשה חתיכה דאיסורא! אמר רבא בר רב הונא: כגון שנתנה אמתלא לדבריה.

בגמרא מבואר כי באופן עקרוני אין האישה יכולה לבטל את דבריה הראשונים, משום שכבר "שוויה לנפשה חתיכה דאיסורה", ורק כאשר יש לה "אמתלה" אנו מאמינים לדבריה האחרונים. כדוגמה לכך הביאה הגמרא אישה שטענה שהיא אשת איש כאשר רצו בה אנשים שאינם מהוגנים, וכאשר רצו בה אנשים מהוגנים גילתה להם שהיא פנויה.

כיצד מתפקדת האמתלא? נראה שאפשר להבין זאת בשתי דרכים:

א. האמתלא מבטלת את האמירה הראשונה כלא הייתה, וממילא אנו מאמינים לאמירה השנייה.

ב. האמירה הראשונה לא מתבטלת, אך האמתלא מאפשרת לאישה לומר את האמירה השנייה ואנו סומכים על דבריה האחרונים.

למרות שבין כך ובין כך, אנו מאמינים לדבריה האחרונים ולא לראשונים, ייתכן שהשאלה כיצד מתייחסים ל'טיעון האמתלה' משליכה על מחלוקת גדולה בין הפוסקים. הרא"ה (בשטמ"ק כב ע"א) כתב:

ואפשר באומרת מקודשת אני לפלוני לא סמכינן באמתלא שכבר הודית לנו ושוב לא כל הימנה לחוב לו.

הרא"ה מסתפק האם יש בכוחה של האמתלא לאפשר לאישה "לחוב לאחריני". וכן נחלקו הפוסקים (קצה"ח פ, א) האם יש דין אמתלה בדיני ממונות. ייתכן שהשאלה  תלויה בחקירתנו: אם ביכולתה של האמתלא לבטל את הדיבור הקודם, היא יכולה לפעול גם כשהאישה חבה לאחרים, אך אם יש בה רק כדי להצדיק את היכולת של האישה לומר אמירה חדשה, הרי שהיא מעניקה לה רק את הנאמנות הרגילה שיש לאישה על עצמה ולא יכולת להפקיע ממון מאחרים.

שאלה נוספת שנחלקו בה הפוסקים היא היכולת לתת אמתלא על מעשה. הרשב"א (תורת הבית הארוך ז, ב) כתב שאישה שהחזקה של נדה על ידי מעשה (בגדי נידות) אינה יכולה לתת אמתלא לכך, משום שאין דברי האישה עומדים כנגד החזקה. אמנם פוסקים אחרים חלקו על דין זה או צמצמו אותו, כמבואר בנושאי הכלים על השו"ע (יו"ד קפה, ג). נראה שגם מחלוקת זו תלויה בחקירתנו: לדעת הרשב"א, האמתלא רק מאפשרת לאישה לומר את האמירה השניה, ובמקרה שעומד מולה מעשה אין העדות של האישה מועילה נגד חזקה, אך לדעת החולקים יש בכוח האמתלא לבטל את כל ההתנהלות הקודמת, ואין חילוק בין דיבור למעשה.

 

 

הרב אברהם סתיו