כתובות דף מו – 'שבח נעורים'

  • הרב ירון בן צבי

המשנה בסוגייתנו מסווגת את זכויות האב בבתו. זכותו של האב לקבל את כסף הקידושין של בתו נלמדת בסוגייתנו ממקורות שונים. בין דברי הגמרא קשה שלא לשים לב לאמור במהלך הדיון.במהלך הדיון, הגמרא שואלת - מדוע ללמוד מקור חדש לכך שמעשה הבת שייך לאב ולא ללמוד זאת מהפסוק 'בנעריה בית אביה' אשר משם למדים שמעשה ידיה של הבת שייך לאב:

"למה לי? תיפוק ליה מ"בנעוריה בית אביה"? אלא ההוא בהפרת נדרים הוא דכתיב"

אמנם הגמרא מסבירה שאין ללמוד זאת מהפסוק הנזכר משום שהוא מתייחס דווקא להפרת נדרים, אך יש לברר מה היא סברתו של רש"י1 (בבא קמא דף פז ע"א ד"ה שבח נעורים) שאומר כי אפשר ללמוד מפסוק זה שבכלל מה שאב זכאי בשבח הנעורים של הבת שלו זה בכסף הקידושין:

"בנעוריה בית אביה כל שבח נעורים לאביה אפילו כסף קדושין שלו"

הקושי הבולט בדבריו הוא שסוגייתנו סותרת את דבריו, עניין המובלט בקושיית בעלי התוספות (בבא-קמא פז ע"ב תוד"ה כיון):

"וקשה לפירושו, דבריש פרק קמא דקדושין וב"אלו נערות" אמר דההוא בהפרת נדרים הוא דכתיב, ולא ילפינן מהתם שאר דברים".

אפשר שההסבר לדברי רש"י מבוססים על תפיסתו את המונח 'שבח נעורים' ואת מה שכלול בהם. רצוני לומר, במסכת בה אנו אוחזים (להלן דף לט ע"ב) נקבע שקטנה לא יכולה למחול על תשלומי צער משום שהיא ברשותו של אביה. רש"י (ד"ה דאבוה היא) מסביר: 'דהא כל שבח נעורים ילפינן לקמן לאביה' – הקושי גם באמור שם הוא שדבריו נסתרים מסוגייתנו בכך שלא למדים מממון לאיסורא כמו גם מהאמור בתורה במפורש (דברים פרק כב פסוק כט) שהכסף ניתן לאביה של הנערה.

לכן, מכך שרש"י משתמש במונח 'שבח נעורים' אף שבתורה כתוב באופן שלא משתמע לשני פנים כי הכסף שייך לאב נראה לומר כי רש"י מבין את המונח 'שבח נעורים' כשם כולל לכל הזכויות של האב בביתו. אם נכון הדבר, אזי נראה שאף רש"י מסכים לכך שלא כל זכויות האב נלמדות מהפסוק 'בנעוריה'.

לסיכום: רש"י הבין את המונח 'שבח נעורים' כשם כולל לכל זכויות האב בבתו ולכן כשהגמרא דנה במהות המונח היא נדרשה לברר מה כלול בו – האם רק הפרת נדריה או אף בתחומים אחרים כמו מעשי ידיה, מציאתה וכיוצ"ב. בעלי התוספות, לעומת זאת, מבינים שרק את הנלמד לעניין הפרת נדרים ניתן לשייך לפסוק ומשום שאי אפשר ללמוד מכך לעניין ממונות נדרשה סוגייתנו לפרט מקור לכל אחת מהזכויות.

_________

[1]טענה שהוא אף חוזר עליה במקום נוסף (בבא מציעא דף יב) בנוגע למציאת בנו ובתו הקטנים. אמנם, מה שאינו מובן הוא שבסוגייתנו מפורש שזכות האב במציאת בתו לא נלמד מהפסוק "בנעוריה בית אביה", אלא מדובר בתקנה משום איבה.

 

 

הרב ירון בן צבי