כתובות דף סז – 'אשר יחסר לו'

  • הרב ירון בן צבי

מצוות הצדקה היא מצוה כה חשובה עד שאמרו עליה חכמים כי היא "שקולה צדקה כנגד כל המצוות" (בבא בתרא דף ט ע"א). בסוגייתנו מובא מעשה של הלל הזקן:

'שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו שלושה מילין'.

הברייתא למעשה באה בכדי ללמד אותנו שכאשר יש עני שיש לתת לו גם דברים שחסרים לאותו עני ולא חסרים לאחר. מפשט האמור בסוגייתנו נראה לומר כי מדובר היה בסעד שהלל נתן לאותו עני באופן מתמשך, ואפשר להבין שכך צריך לנהוג בכל מי שהעני*. קיימות מספר הגדרות לעוני, אחת מהגדרות אלה היא עוני סוביקטיבי – לא ברור אם זה מה שסוגייתנו באה ללמד אותנו, אך אין ספק שהבנה כזו בולטת מאוד.

אמנם קשה יהיה לחלק באופן מהותי בין אדם שמרגיש שהמצב הכלכלי שלו לא טוב לבין מי שהיה עשיר ונהיה עני, אך עדיין ישנו הבדל בעצם ההרגל של האחד להרגל של השני; ויתכן שבכך ניתן להסביר את מעשיו של הלל הזקן. אולם, אף אם נקבל הנחה זו נראה יהיה לומר שמדובר בסעד זמני בלבד, כפי שכתב הרב בצלאל אשכנזי שהאמור הוא רק בתקופה הראשונה להיותו עני, עד שהדבר מתפרסם שאותו אדם העני; כך ניתן ללמוד גם מדברי הרמב"ם (מתנות עניים פרק ז הלכה ג) שכתב:

"ומצווה אתה להשלים חסרונו ואין אתה מצווה לעשרו".

כלומר, לא סביר לומר שהחברה מחוייבת לדאוג לאדם שהעני בצורה כזו שוכל להמשיך לחיות כפי שהורגל עד כה בזמן היותו עשיר גם להמשך חייו – דבר זה לא מתקבל על הדעת ולו משום ההשלכות הכלכליות שיש לכך על החברה. אם ניקח את החילוק בין מי שמצבו הכלכלי לא טוב למי שהעני, אפשר שזה יהיה לאבן בוחן בנוגע לעקרון של חובת הצדקה במקרה כזה; ר"ל, חלק ממצוות הצדקה, זו הנלמדת מהאמור 'אשר יחסר לו', מורה על החובה לדאוג לאדם לא רק באופן כלכלי מובהק אלה אף לכבודו. לא קל לאדם להתמודד עם בושה, פעמים שזו משימה קשה מאוד – המצווה היא לעזור לאדם להתרגל למצבו החדש ואף אם לשם כך יש צורך לספק לו דברים שלאחרים הם בגדר מותרות.

__________

* לא מדובר על מעשהו של הלל שרץ לפני אותו בן טובים, שלמצער נראה כי מדובר במעשה שלפנים משורת הדין