כתובות דף קג – יומא דאשכבתיה דרבי

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו מסופר שביום פטירתו של רבי יצאה בת קול ואמרה שכל מי שהיה נוכח בפטירתו של רבי 'מזומן לחיי העולם הבא'; רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס כתב שכוונת האמור הוא לכל מי שהיה עסוק בהספד או בקבורה של רבי. בעלי התוספות (ד"ה מזומן לחיי העולם הבא) שאלו מה מיוחד במי שהיה נוכח בשעת פטירתו של רבי, והלא 'כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא', ההסבר לכך הוא שמה שאמור מזומן לחיי העולם הבא -  הכוונה שיהיו מזומנין ללא דין וללא יסורים.

על אף האמור, עדיין לא מובן מדוע דווקא מי שהיה בשעת פטירתו של רבי זכה לכך ולא כל אלו שהיו בשעת פטירתם של תנאים אחרים? על כך כתב הרב יצחק אלחנן ספקטור שכשם שיום הכיפורים מכפר כך מיתתם של צדיקים מכפרת; אמנם נפסק שיום הכיפורים אינו מכפר אלא אם עושה האדם תשובה ולכן מיתת צדיקים אינה מכפרת אלא אם כן עושה האדם תשובה אבל לשיטת רבי יום הכיפורים מכפר אף אם לא עשה אדם תשובה ולכן באותו היום שנפטר יצאה בת קול ואמרה שמיתתו של רבי כיפרה אף על מי שלא עשה תשובה.

מקור המחלוקת בין רבי לחכמים בדין כפרת יום הכיפורים הוא במסכת יומא (דף פה ע"ב) - לדעת רבי יום הכיפורים מכפר גם בלי תשובה* - "עיצומו של יום מכפר". לדעת חכמים יום הכיפורים מכפר רק לאלו השבים בתשובה ואינו מכפר לאלו שאינם שבים.

___________

* להוציא שלושה דברים שעליהם אין יום הכיפורים מכפר אלא אם כן שב האדם בתשובה והם: הפורק עול, המגלה פנים בתורה שלא כהלכה ומפר ברית מילה.