מחיצה שמתנדנדת

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי


 

דף יומיומי

סוכה דף כד – מחיצה שמתנדנדת

הגמרא בסוגייתנו עוסקת בדין של מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה:

אמר רב אחא בר יעקב: כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה - אינה מחיצה. תנן: העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה - כשרה. והא קאזיל ואתי!

רבי אברהם ישעיהו קרליץ (חזון איש אורח חיים עז, אות ו) כתב שנדנוד הדופן פוסל רק כאשר הרוח מפזרת את הענפים ומרחיקה אותם שלשה טפחים; הסיבה שהסוכה נפסלת היא משום שבאותו זמן בו הדופן הורחקה בטלה המחיצה. מסיבה זו, מסביר רבי אברהם ישעיהו, אף כאשר המחיצה עומדת שלמה היא נחשבת לפסולה. כלומר, מחיצה שכזו, שיכולה להיבטל ברוח מצויה, נחשבת למחיצה ארעית, הדומה למחיצה שכלל אינה עומדת ברוח מצויה. דבר זה בשונה מנדנוד סתמי שאינו פוסל משום שהמחיצה עומדת במקומה.

ברם, יתכן לומר אחרת מדבריו, ולטעון שכל מחיצה שהיא נעה פסולה, ואף מחיצות שמתנדנדות אפילו פחות משלושה טפחים פסולות; זאת משום שכאשר המחיצות זזו ממקומן – כאילו בטלה המחיצה. אמנם, במידה והמחיצות קשורות הסוכה כשרה, ובמקרה זה ונדנוד מועט לא פוסל. כעין דברים אלה כתב רבי משה פיינשטיין (אגרות משה, אורח חיים חלק ה מ, ב), לדבריו יש להחמיר לכתחילה ביריעות שלא קשורות מלמטה ומתנדנדות הרבה, אבל אם היריעות קשורות אז ניתן להשתמש בהן.

הרב ירון בן צבי