מקומו של עולם א'

  • הרב משה כהן
בית המדרש הוירטואלי

 

עיון ב'נפש החיים'

מקומו של עולם א'

סיימנו את שער ב' העוסק בתפילה וכעת אנו עומדים בפיתחו של שער ג שכפי שהקדמנו עוסק בהגדרת האלוקות מצידינו ויחסינו אליה. תחילה פותח נפש החיים שער זה בהבאת יסוד היסודות באמונה שהוא מציאות הא-ל. כפי שהרמב"ם מביא בראש ספר המדע:

"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו."

מדברים אלו עולה בבירור כי יסוד האמונה הוא ההכרה במציאות הא-ל הראשון לכל הבריאה בשני מובנים: האחד, שהוא הבורא שלהם ולא נוצרו מאליהם. השני, שהוא המקיים אותם בעצם הימצאו שכן הוא מוכרח המציאות בניגוד אליהם שהם רק אפשרי המציאות ותלויים ברצונו לקיימם.

ר' חיים משתמש ביסוד זה כדי לבאר את הביטוי 'מקום' הנאמר ככינוי כלפי אלוקים במספר מקומות במסכת באבות (ב, יג); במסכת ברכות (נד, א); במסכת יומא (כא,ב) ובעוד מקומות רבים אחרים:

"כמו שהמקום הוא סובל ומחזיק איזה דבר וחפץ המונח עליו. כן בדמיון זה הבורא אדון כל ית''ש הוא המקום האמיתי הסובל ומקיים העולמות והבריות כולם שאם ח''ו יסלק כחו מהם אף רגע אחת, אפס מקום קיום וחיות כל העולמות."

לדבריו, כאשר אנו מכנים את הקב"ה בשם מקום כוונתנו להדגיש את אפסיות העולמות והמציאות הסובבת אותנו ואת התבטלותינו לקב"ה הבורא ומחיה אותנו בכל עת ואת העובדה שאנו תלויים בחסדיו המרובים לקיים אותנו וללא רצונו היה נפסק קיומנו. נמצא, שכל דבר במציאות הוא הופעה אלוקית חיה וקיימת שיש בידינו לבוא איתה במגע אלא שהיא נסתרת מאיתנו במסווה של חומר גס ועכור. אמנם חז"ל מוסיפים במדרש רבה פרשה סח כי אע"פ שהקב"ה הוא מקומו של עולם אין העולם מקומו. כלומר, אין הנוכחות האלוקית מוגבלת ומצומצמת למימדי העולם שלנו אלא מתרחבת הרבה מעבר לכך ומשום כך אינה משועבדת לעולם ולטבע.

אין מדובר כאן על פנתאיזם אשר לפיו הטבע הוא אלוקים ללא שום הבחנה בינהם כתפיסת שפינוזה. לדבריו אין הא-ל יכול לחרוג מגבולות הטבע שכן הוא משועבד להם. מדובר כאן על פנאנתאיזם אשר לפיו האלוקים כולל את הטבע ואף הרבה מעבר לו. כלומר, מחד תפיסת העולם היא שהאלוקות היא אימנטטית למציאות ומופיעה ומתגלה בתוכה ממש ולא טרנסצנדנטית ומנוכרת ממנה. מאידך, אל לנו לבלבל בין הטבע לאלוקים ולחשוב כי הטבע הוא חזות הכל. המציאות האלוקית היא אינסופית וכוללת הרבה יותר מן המציאות המתגלית לפנינו בעולם הזה. בעיון הבא נראה כמה השלכות משמעותיות הנובעות מתפיסת עולם זו.

הרב משה כהן