מראית עין

  • הרב אביעד ברטוב

מראית עין

האם מותר לאכול נקניקיית טבעול בשמנת? לכאורה השאלה תמוהה, שהרי אין איסור בתורה לאכול מאכלים צמחיים בחלב. אלא שהרמ"א פוסק במפורש: "ונהגו לעשות חלב משקדים, ומניחים בה בשר עוף הואיל ואינו רק מדרבנן. אבל בשר בהמה - יש להניח אצל החלב שקדים, משום מראית העין" (יו"ד פ"ז, ג). בקרקוב, עירו של הרמ"א, נוהגים היו לבשל בשר בחלב שקדים, והרמ"א הורה לאסור זאת מחשש למראית עין. המקור לאיסור הוא הגמרא בכריתות כא ע"ב, האוסרת לשתות דם דגים בכוס מחשש למראית עין. הגמרא שם מתירה לשתות את הדם אם משאירים בכוס מעט קשקשים מהדג להיכר, ועל בסיס היתר זה התיר אף הרמ"א לאכול בשר בחלב שקדים אם שמים ליד החלב כמה שקדים להיכר.

מה הטעם לאיסור מראית עין? ברש"י בשני מקומות בש"ס אנו מוצאים שני טעמים שונים. רש"י בכריתות מסביר שטעם איסור שתיית דם הדגים הוא שמא חבירו יבוא לשתות דם ממש, ואילו רש"י בע"ז מסביר שטעם האיסור הוא שמא חבירו יחשוד בו שהוא אוכל איסור. הטעם השני נסמך על הגמרא בפסחים, הדורשת את הפסוק "והייתם נקיים מה' ומישראל' על איסור מראית העין. שני הפירושים מעמידים את האיסור בשתי קטגוריות שונות לחלוטין: ע"פ ההסבר הראשון - איסור מראית העין הוא מדרבנן בלבד, ולכן אין להרחיבו יתר על מידותיו; לעומת זאת, לפי ההסבר השני - האיסור נובע מחשש לחשד, ולכן ניתן להרחיב אותו.

ה"פרי חדש" הקשה על הרמ"א: אם נחשוש למראה החיצוני של חלב שקדים, אולי נאסור גם בישול ביין אדום, הדומה לדם?! לכן מצמצם ה"פרי חדש" את איסור מראית העין, ואוסר רק לבשל בשר בחלב אישה, שהוא חלב ממש (אף שמותר לבשלו בבשר מהתורה), אך אינו אוסר לבשל בחלב שקדים, שרק דומה לחלב אך אינו חלב כלל.

הרמ"א, ככל הנראה, הבין שטעם האיסור הוא משום חשד, ולכן ראוי להרחיבו. כפי שראינו, אף הוא חושש לחשד רק כאשר האיסור המקורי הוא איסור דאורייתא - בישול בשר בחלב, אולם גם הוא מתיר לבשל חלב שקדים עם עוף, שכן עוף בחלב אסור רק מדרבנן. אמנם, הש"ך הביא את דעת המהרש"ל, שאיסור מראית עין קיים גם באיסורי דרבנן.

מה, אם כן, דינה של נקניקייה צמחית? לשיטת הרמ"א, שאין מראית עין באיסורי דרבנן, ודאי שיש להקל, שהרי נקניקייה בשרית עשויה מעוף, ולא מבשר. ה"כרתי ופלתי" הביא נימוק נוסף להתיר: כאשר העולם נוהגים להשתמש במוצר מסויים שאינו בשרי - אין לחשוש בו למראית עין. כיוון שנקניקיות צמחיות נפוצו בעולם, וכולם יודעים שהן אינן עשויות מבשר, ניתן לבשלן עם חלב.