מר מדידיה קא ממלא ומר מדידיה קא ממלא

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי


 

דף יומיומי

ביצה דף לט – מר מדידיה קא ממלא ומר מדידיה קא ממלא

רב נחמן מסביר בסוגייתנו שמכיוון שאלו המודרים הנאה אחד מהשני אסורים לרחוץ בבור של שותפות השייך לכל ישראל משום שבשימוש בבור זה, בהכרח ישתמש ויהנה המודר הנאה מחברו ממים האסורים עליו, יש לפרש את האמור במשנה בנוגע להיתר השימוש בבור של עולי בבל הוא בדרך של שאיבת מים מהבור.

ההסבר, מבהיר רב נחמן, קשור לדין 'ברירה': על אף שמים אלו שייכים לכלל ישראל ויש במים אלו מים האסורים על המודר הנאה, מכל מקום אנו אומרים שיש 'ברירה' ושכל אחד שואב מים משלו – משום שמתברר למפרע כי המים שכל אחד שאב הם המים שלו ואין הוא נהנה ממים של חברו.

נראה להסביר שהסיבה שאסרו למי שמודר הנאה מחברו להיכנס לחצר המשותפת, ואין אומרים במקרה זה שכל אחד נכנס בשלו היא משום שאי אפשר לומר שהאדם אינו משתמש בכל החצר – שהרי מהרגע שנכנס לחצר הוא כמי שמשתמש בכולה; דומה הדבר יותר למי שמשתמש בכול הבור כולו, זאת בשונה ממי ששואב מים שברגע השאיבה המים מחולקים.

הרב ירון בן צבי