מתקן לטיהור מים

  • הרב אביעד ברטוב

מתקן לטיהור מים

האם מותר להשתמש בשבת במתקן ביתי לטיהור מים? לאחרונה התעוררה השאלה בקרב יהודי ניו-יורק, לאור הפרסומים כי מי השתייה של ניו-יורק אינם כשרים כי הם מכילים תולעים קטנות. בימות החול, ניתן לסנן את המים באמצעות פילטרים; אך האם מותר לעשות זאת בשבת?

ראשית - נדגיש שלא נעסוק בכל ההיבטים הקשורים לשימוש במתקנים לטיהור מים, אלא רק בהיבט אחד - מלאכת "בורר".

המשנה בשבת קלט ע"ב כותבת שמותר לסנן מים בסודרים, ואין בזה משום "בורר". הסמ"ג הסביר שהדבר מותר כיוון שהמים ראויים לשתייה גם בלי סינון, ולכן סינונם אינו נחשב ל'הוצאת פסולת מתוך אוכל'. ה"באור הלכה" מביא בשם ה"פרי מגדים" הגבלה לדברי הסמ"ג: אדם המקפיד לשתות רק מים מסוננים - לגביו המים הלא-מסוננים אינם ראויים לשתייה, וממילא אסור לו לסנן מים בשבת.

אמנם, ייתכן שבימינו גם אנשים השותים רק מים מטוהרים (או מינרליים) יכולים לטהר את מימיהם בשבת. בניגוד למציאות הנידונה במשנה, של מים שיש בהם פסולת נראית-לעין, המתקנים לטיהור מים של ימינו מטהרים את המים מפסולת שאינה נראית לעין. לכן, אם הגדרת איסור "בורר" היא 'הפרדת הפסולת מהאוכל' - ייתכן שמתקני הטיהור אינם 'בוררים', שהרי הם אינם מסננים שום פסולת הנראית-לעין. מאידך, אם הגדרת איסור "בורר" היא 'תיקון האוכל והשבחתו' - גם מתקנים לטיהור מים ייחשבו ל'בוררים', שכן הם משבחים את טעם המים ומנקים אותם.

האם היתרו של הסמ"ג נוגע למים הנגועים בתולעים בניו-יורק? לכאורה, התשובה שלילית, שהרי ההלכה אוסרת לשתות את המים בלי סינון, והם אינם יכולים להיחשב למים הראויים לשתייה בלי סינון. אמנם, המהר"ם שיק דן בעניין דומה וכתב שמותר לסנן את המים בשבת כיוון שאיננו צריכים לחשוש לתערובת שרצים במים, ואי אפשר כלל להפקיע ממים שם של 'ראויים לשתייה'.