נדרים דף סט – "כל דבר שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו"

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו מובא הכלל: "כל דבר שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו"; המקור לכלל זה הוא ממסכת קידושין (דף נ ע"ב) שם מובא הכלל של רבה בעניין המקדש שתי נשים בבת אחת (שאף לא אחת מהן מקודשת).

נבהיר את משמעו של הכלל: במקרה שקיימים שני מעשים הלכתיים שבמצב בו  במידה ואדם היה עושה אותם אחד אחרי השני, המעשה השני לא היה תופס (משום שהוא כבר מעשה אסור),  אזי אם בא אדם ועשה אותם במקביל – אף לא אחד מהם יחול; לדוגמא: אדם המקדש שתי אחיות בבת אחת, אין קידושין כלל משום שאם היה מקדש אחת ולאחר מכן רוצה לקדש את אחותה לא היו חלים הקידושין בשניה.

לעניין סוגייתנו, בעל שהפר והקים נדר שהדירה אשתו בבת אחת – כלומר, אמר מופר לך ומוקם לך, לא עשה כלום. למעשה ביכולתו של הבעל לבחור מחדש כיצד ברצונו לנהוג עכשיו, האם להקים את הנדר או להפר אותו.