נדרים דף פג – נדרה שלא ליהנות מן הבריות

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו אנו למדים לגבי מקרה בו אשה נדרה הנאה מכלל הבריות. בסוגיה נאמר כי במקרה זה הבעל אינו יכול להפר את נדרה של אשתו משום שנדר זה אינו בכלל עינוי נפש. הסיבה לכך, כך מובהר, היא בשל העובדה שהאישה שיכולה, פורמלית, לאכול ממה שמניחים בני אדם בשדות לעניים. כלומר, משום שלקט שכחה ופאה הם כהפקר1 אז בלקיחת אלה נמצא שהיא לא נהנית מהם.

האמור מסביר כיצד תוכל האשה להנות מהדברים בהם יש לקט שכחה ופאה אך עדיין בשאר הדברים שבהם אין לקט שכחה ופאה נמצא שיש בהם עינוי נפש, ולכן לכאורה בשל מאכלים אלה אמור להיות לבעל כוח להפר הנדר של אשתו. אפשר להסביר זאת בכך שהאשה יכולה למכור את מתנות העניים שלה ובכסף לקנות משאר הדברים שבהם אין לקט שכחה ופאה, בכך אומנם יש הפסד של ממון אך אין עינוי שמכוחו יכול הבעל להפר הנדר.

_________

[1] אף לשיטתו של רבי יוסי (בדף מג) שהפקר נשאר ברשות הבעלים עד שזכה בו אדם אחר, לקט שכחה ופאה שונים משום שהתורה הקנתה זאת לעניים ויצאו מרשות הבעלים מיד.