נוסח ההבדלה

  • הרב אברהם סתיו
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

פסחים קג – נוסח ההבדלה

בסוגייתנו ישנן שתי מחלוקות המובאות זו לצד זו (דף קג ע"ב -קד ע"ב) בנוגע למספר 'ההבדלות' ובנוגע לחתימת הברכה. נסכם בתמצית:

בשאלת מספר ההבדלות נקבה הגמרא בשלושה מספרים אפשריים:

א. לדעת רבי (קג ע"ב) ורבי מנחם ברבי סימאי (בנן של קדושים, קד ע"א) אומר הבדלה אחת: "המבדיל בין קדש לחול". (כדאי לעיין בחידושי החתם סופר קד ע"א ד"ה בנן!)

ב. רבא (קג ע"ב) היה מבדיל שלוש הבדלות, וכן אמר רבי יוחנן שנהגו העם לעשות, וכך מנהגנו כיום.

ג. הברייתא (קד ע"א) מתארת נוסח שכולל שבע הבדלות, ולדעת רבי אלעזר בשם רבי אושעיא (קג ע"ב) יש לומר בין 3 ל-7 הבדלות.

בשאלת החתימה הובאו בגמרא (קד ע"א) ארבעה נוסחים אפשריים:

א. דעת תנא קמא בברייתא היא שחותמים "סודר בראשית".

ב. דעת 'אחרים' בברייתא היא שחותמים "יוצר בראשית".

ג. דעת רבי יוסי ברבי יהודה ורב היא שחותמים "מקדש ישראל".

ד. דעת שמואל היא שחותמים "המבדיל בין קודש לחול", וכן אנו נוהגים כיום.

מהי השאלה המהותית העומדת בבסיסן של מחלוקות אלו?

יש לדון אם ניתן להסביר כל פרט ופרט וכל דעה ודעה, אך ייתכן שניתן למצוא שתי גישות עקרוניות העולות מתוך שתי המחלוקות, והן קשורות לחקירה יסודית בעיקר דין ההבדלה. בראשונים ישנן שתי עמדות בעניין הקשר שבין מצוות ההבדלה למצוות הקידוש, והן באות לידי ביטוי ביחס לשאלת חיוב הנשים בהבדלה (בית יוסף או"ח רצו, ח):

כתוב בארחות חיים (הל' הבדלה סימן יח) נשים אין מבדילות לעצמן דאין הבדלה תלויה בשמירת שבת אלא רבנן אסמכוה אקרא.
והרב רבנו יונה כתב דכשם שחייבות בקידוש חייבות בהבדלה.

דעת רבנו יונה היא שההבדלה והקידוש קשורים זה לזה, ונראה שלדעתו מדובר במצווה אחת של קידוש השבת, כפי שכתב הרמב"ם בספר המצוות (מצות עשה קנה):

שצונו לקדש את השבת ולאמר דברים בכניסתו וביציאתו, נזכור בם גודל היום הזה ומעלתו והבדלו משאר הימים הקודמים ממנו ובאים אחריו.

לעומת זאת, הארחות חיים סבור שמצוות ההבדלה איננה תלויה בשמירה השבת, אלא קשורה ככל הנראה לעצם הפער שבין שבת ויום חול, וכעין דברי הגמרא בשבועות (יח ע"ב) שדרשה את הפסוק "ולהבדיל בין הקדש ובין החול בין הטמא ובין הטהור" כמתייחס למצוות ההבדלה.

שתי הגישות הללו עשויות להשפיע גם על נוסח ההבדלה. לדעת רבנו יונה והרמב"ם מסתבר שההבדלה תתמקד אך ורק בהבדלה בין קודש לחול ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, ובוודאי שתחתום בעניין זה. אמנם לדעת ארחות חיים מסתבר שנוסח ההבדלה יכלול הבדלות שונות מתחומים מגוונים ותחתום בהצהרה כללית שעניינה הבורא האחד שעומד מאחורי כל ההבדלים שקיימים במעשה בראשית.

הרב אברהם סתיו