נזיר דף ז – נזירות שיש לה קצבה ונזירות שאין לה קצבה

  • הרב ירון בן צבי

סוגייתנו עוסקת במי שקיבל על עצמו נזירות, ובהסבר השוני בין הלשונות בהן קיבל על עצמו את הנזירות ביחס למשך הנזירות בה התחייב למעשה. מוסבר, כי כאשר ניתן לפרש את דברי מקבל הנזירות בכמה אופנים, מפרשים את דבריו באופן הקל ביותר. הסיבה לכך היא שספק נזירות להקל כפי שיטתו של רבי יהודה (דף ח ע"א). הסבר נוסף שניתן להציע הוא שהלשון במשנה 'מכאן' מצביע על דעתו של האדם שקיבל את הנזירות, ואם הייתה דעתו לקבל נזירות עולם לא היה משתמש במילה זו.

בשונה מהאמור במשנה, כאשר אדם מקבל נזירות ואומר 'הריני נזיר עולם' הוא למעשה מקבל נזירות לתקופה ארוכה אשר המשך שלה הוא כל ימי חייו. במקרה זה, אין אנו אומרים כי הוא מקבל על עצמו מספר נזירויות (של שלושים יום) שכאשר אחת נגמרת מתחילה הבאה בתור. הסיבה לכך היא שלשון זו ברורה ומורה על כוונה ספציפית ואין לנו סיבה לומר שהיה בכוונתו לקבל מספר נזירויות או שהיה בכוונתו לומר שרצה לקבל נזירות שלושים יום כמו במקרה של 'אריכא לי מילתא ככל ימי חיי'.

כלומר: כאשר מקבל הנזרות מזכיר דבר שיש לו מניין קצוב כוונתו היא לקבל את הנזירות לאותו משך הזמן שאמר. כאשר מקבל הנזירות לא מזכיר קוצב את הזמן ניתן לפרש את דבריו בהתאם לנסיבות:

א. כאשר מובן מדבריו שברצונו לקבל נזירות אחת ארוכה, הוא קיבל על עצמו נזירות עולם.

ב. כאשר מדבריו ניתן להבין שכוונתו היא לכמה נזירויות נפרדות הוא למעשה יקבל על עצמו שכל פעם שתסתיים הנזירות1 שקיבל יהיה עליו להתחיל בחדשה כל ימי חייו.

__________

[1] שלושים יום.