סוטה דף יא – בלעם שיעץ ואיוב ששתק

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו מדובר על הנסיבות שהביאו לגזירת פרעה 'הבה נתחכמה לו' (שמות א, י) כנגד עם ישראל. בהקשר זה נאמר שמשום שבלעם יעץ לפרעה הוא נהרג במלחמת ישראל במדין המתוארת בספר במדבר(במדבר לא, ח). לגבי איוב ששתק ולא מיחה, נאמר שנידון  בייסורים (כפי שמובלט באיוב פרק א ופרק ב).

בשאלה מה העונש החמור יותר, מיתה (מוות) או ייסורים, עוסקת הגמרא במסכת כתובות (דף לג ע"ב). מסקנת הגמרא היא שייסורים שיש להם קצבה קלים ממוות, אך ייסורים שאין להם קצבה קשים ממוות: "דאלמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה פלחו לצלמא".

הבנה זו שייסורים קשים ממוות מעלה שאלות במגוון נושאים וביניהם בשאלות רפואיות; האם יש לחייב אדם שנמנע מלקבל טיפול רופאי הכרוך בייסורים משום שבהימנעות מטיפול הוא עובר על מצוות עשה של 'וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹׁתֵיכֶם' (דברים ד, טו) או שאין על אדם חובה לקבל טיפול שכזה משום שייסורים קשים מ'חומש מנכסיו' שבהם חייב אדם להוציא על קיום מצוות עשה. אפשרות נוספת שניתן לבחון את השאלה היא האם ניתן לחייב אדם לקבל טיפול זה משום שהימנעות מכך היא דומה למי ש'מאבד עצמו לדעת' וכפי שפסק הרמב"ם (הלכות רוצח ושמירת נפש, פרק ב הלכה ב – ה) ולכן אין סייג של 'חימוש מנכסיו'.

האיסור על אדם לפגוע בעצמו מסויג מעט מדברי הגמרא במסכת בבא מציעא (דף פד ע"א) בה מובא שחכמים התפללו על חולה שימות וכן מדברי רבנו ניסים (ר"ן, מסכת נדרים דף מ ד"ה אין מבקש עליו רחמים) שכתב כי פעמים שצריך לבקש על חולה שימות. כלומר, בעוד שלאדם קיימת החובה לעשות כל מאמץ לשמור על חייו, לעתים מותר להתפלל על כך שאדם לא ימשיך לסבול גם אם המשמעות של הדבר היא למעשה שהאדם מתפלל למותו.

אם אכן ייסורים קשים ממות, קשה להבין מדוע עונשו של איוב היה קשה מעונשו של בלעם שכן מעשיו של בלעם היו חמורים משל איוב; ניתן לומר כי האמור במסכת כתובות הוא רק לעניין מה מרתיע את האדם מעבירה יותר – ייסורים או מוות, ושכל המסקנה שם, שייסורים מפחידים את האדם יותר ועשויים למנוע אותו מלעשות עבירה. על פי תירוץ זה, נראה כי באמת מוות הוא העונש החמור יותר ולכן בלעם נענש במוות. ההשלכה של תירוץ זה לגבי הדיון במצבו של אדם חולה קיימת אף היא – בעקבותיו, נראה כי יש להציל אדם ממוות אפילו אם יהיה לו בכך ייסורים שכן המוות קשה מייסורים. אמנם, למרות דברינו, רוב הראשונים הבינו את דברי הגמרא כפשוטם שייסורים שאין להם קצבה קשים ממוות.