פרשת אמור שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת אמור

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/emor1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/emor2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/emor3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/emor4.gif

 

א.   אור-החיים.

פרק כא' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   שתי שאלות לכאורה לשוניות-סגנוניות מעלה פרשננו, מה הן?

2.   מהי תשובתו בצטטו דברי חז"ל מתנחומא?

3.   איך הוא מפרש כאן, את שרש: "אמר"?

4.   איך בכך הוא מתרץ את שאלותיו?

 

ב.   חזקוני.

פרק כא' פסוקים א',ב',י', יא':

 

שאלות

 

1.   על מה עונה פרשננו בתחילת דבריו בקטע הרשאון?

2.   למה חשוב לו לציין כי פרשה זו נאמרה "ביום שהוקם המשכן"?

3.   איך הוא קושר ומסביר את הזכרת האוב והידעוני כאן דוקא?

4.   מהו חידושו בבארו "בעמיו"?

 

ג.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כא' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   אל מי מכוונת מצוה זו ולמה היא מוזכרת כאן?

2.   "לכבודם" של מי?

3.   מהי אותה יכולת "לנהוג נשיאות" העשויה להפגע, איך ולמה?

4.   מהו החידוש שחידשה תורה כאן אצל הכהנים?

 

ד.   ספר החינוך.

פרק כא' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בשימוש המלה: "יבוא" ואיך פרשננו מסבירה?

2.   למה הכהנים צריכים להתרחק יותר מן הטומאה?

3.   מה המיוחד בכהן גדול לעומת אחיו הכהנים?

4.   מה נתבע מן הכהן הגדול ואיך הוא עומד בזה?

5.   למה "לא תבכה נפשו" על קרוביו?

ה.   רש"ר הירש.

פרק כא' פסוק יד':

 

שאלות

 

1.   פרשננו נוקט בעמדה ש"מעמיו" כולל את כל ישראל יש גם דעה אחרת בזה, מה מביאו להחלטתו?

2.   למה כהן גדול חייב להיות נשוי?

3.   מה הם "עמודי התווך של חיי הנשואין בישראל" ואיך זה שייך לכהן גדול?

4.   איך מנמק פרשננו את האיסור של נשואי אלמנה ואת החיות של בתולה דוקא?

 

ו.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כב' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק יחד עם פירש"י ותנסה להסבירו.

2.   מהו הקושי בפסוק המצריך את פרשננו כאן?

3.   מהו לדעתו הקשר בין פסוקנו לבין כל הנאמר בפרק כא'?

4.   איך פרשננו מסביר את הפסוק לדעתו?

5.   מהו חידושו ובמה הוא סותר דברי חז"ל כאן?

6.   איזה חילול יש כאן לדעתו ובמה?

7.   מה עושה "קריאת השם"?

8.   מה מוסיף הקב"ה על כן?

 

ז.   צרור המור.

פרק כג' פסוק טו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי הסגנוני שפרשננו עומד לפרשו כאן?

2.   היש לך תשובה פשוטה לכך?

3.   בעצם מהי תשובתו ואיך היא כוללת את כל הדוגמאות שהוא מביא?

4.   במה "חתם הפרשה בספירה אחרת" ואיך זה מסתדר לפי זה?

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************