פרשת בא - קידוש החודש

  • הרב עודד מיטלמן

פרשת בא - קידוש החודש

בפרשת השבוע אנו מצווים על קידוש החודש, הנמנה בספר החינוך כמצווה הרביעית.

מדיני המצווה, שבית הדין הגדול (או שלושה דיינים סמוכים) מחשבים האם ראש חודש אמור לחול ביום ל' (לאחר חודש חסר) או ביום ל"א (לאחר חודש מלא). אם הוא אמור לחול ביום ל' - ממתינים לעדים שיבואו ביום זה, ואם באו והספיקו לקבל עדותם לפני זמן המנחה - הופכים את אותו היום לראש חודש. אם חישבו ומצאו שראש חודש אמור לחול ביום ל"א, אזי אין ממתינים לעדים ביום ל', ואם באו עדים באותו יום - הם נחשבים לעדי שקר. במקרה כזה, החודש נחשב למעובר מייד ביום ל"א, ואין צורך בעדים שיעידו על קידוש הלבנה.

שואל ה"מנחת חינוך": מדוע אין ממתינים לעדים גם ביום ל"א? מדוע במקרה כזה מקדשים את החודש בלי עדים?

פיתרון אפשרי לשאלה זו הוא שבמקרה כזה אין צורך בעדים. הצורך בעדים ביום ל' הוא בגלל חוסר הודאות לגבי זמנו של ראש החודש, אך לאחר שעבר יום ל', וכעת יש ודאות על זמנו של ראש החודש - שוב אין צורך בעדים. אמנם, ה"מנחת חינוך" דוחה תשובה זו בנחרצות. לדעתו, ברור שבשום מקרה אין צורך בעדים בשביל לברר את זמנו של ראש החודש. כך, לדוגמא, כותב הרמב"ן שבאופן עקרוני אנו סומכים רק על החשבון, ולכן כיום - כשאין בית דין גדול - אנו יכולים לקדש חודשים ע"פ החשבון. ניסוח קיצוני יותר מופיע ב"פני יהושע", הכותב שבית הדין יכול תמיד לקדש את החודש על פי חשבונו, והצורך בעדים הוא רק לכתחילה.

מדוע, אם כן, אין ממתינים לעדי קידוש החודש גם ביום ל"א? ה"מנחת חינוך" מסביר שאם לא הגיעו עדים ביום ל', חברי בית הדין הם העדים על כך שהחודש צריך להתקדש ביום ל"א. ראיה לדבריו הוא מביא מכמה מקומות בש"ס, שבהם בית הדין ויתר על עדים לגבי דברים הידועים לכל העולם. כיוון שהדבר ידוע, אין צורך בשני עדים מסויימים שיבואו ויעידו עליו.

דברי ה"מנחת חינוך" פותחים פתח להבנה מחודשת של מעמדם של עדי קידוש החודש. כפי שראינו, הוא מוכיח שתפקיד העדים הללו אינו לברר את תאריך ראש החודש, שכן החשבון מברר בדייקנות מתי תתקדש הלבנה. ייתכן שתפקיד העדים הוא לבשר על ראיית הירח ע"י כלל ישראל. נוסף על הידיעה של תאריך מולד הלבנה, אנו ממתינים לעדות על כך שעם ישראל, שהוא המקדש את החודשים והמועדות, ראה את הלבנה בחידושה. עדות זו נצרכת בכל מקרה, אך כאשר ראש החודש חל ביום ל"א - חברי בית הדין יכולים להעיד אותה בעצמם.