פרשת בא שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/bo1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo4.gif

 

 

א. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק יב' פסוק ב'':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי בפסוק והאם ובאיזה קושי מדובר כאן?

2.   פרשננו מבחין בין הארבעה שחז"ל ספרו כאן לבין שניים אחרים, מה לדעתו המשותף לארבעה?

3.   מה מבדיל ביניהם לבין השניים האחרים?

4.   מה ידע משה ובמה נתקשה כאן?

5.   מה בדיוק הראה לו הקב"ה?

6.   מה "רצה בכך משה" ומה זה אפשר לו?

7.   מה ההבדל בין: עיון, חקירה וקבלה ואיך זה שייך לכאן?

8.   מה מסמל מועד האירוע?

 

ב. רמב"ן.

פרק יב' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי עליו מנסה פרשננו לענות?

2.   האם פרשננו מייחס ל"מזל" כוח כלשהוא?

3.   המזל נמצא בשיא כוחו – אז מה?

4.   לאור זה מה היתה מטרת מצווה זו?

 

ג.   אברבנאל.

פרק יב' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   פרשננו עומד כאן על ענין צדדי לכאורה, מהי קושיתו האפשרית?

2.   מה בדיוק היתה המצווה לדעתו?

3.   מנין לו שיעשו אותה במהירות דווקא?

4.   מה בדיוק קרה במציאות?

5.   אם כן מה היה הנס כאן?

 

ד.   רד"ק.

פרק יב' פסוקים יד'-טו':

 

שאלות

 

1.   על איזה קושי אפשרי עומד פרשננו בדבריו על פסוק יד'?

2.   שתי תשובות לפירושו למלה "חג" כאן, מה הן?

3.   מהו הקושי בפסוק טו' לדעתו?

4.   מהי תשובתו ואיך הוא מנמקה?

5.   התוכל להסביר את שתי הראיות מאיוב ומבראשית שפרשננו מביא לסיוע?

 

ה.   העמק דבר.

פרק יב' פסוק כד':

 

שאלות

 

1.   שתי תמיהות שונות מעלה פרשננו בראשית דבריו, מה הן?

2.   מהו "הדבר הזה" לדעתו?

3.   פרשננו רוצה ללמוד מכאן: "הליכות האומה הישראלית בעולם מדור דור", מה בדיוק הוא לומד מכאן?

4.   פרשננו מסביר את השימוש בלשון יחיד ורבים באופן חדשני, התוכל להסבירו?

5.   איך הוא מסביר את:   "ושמרתם"?

6.   מהי השאלה המיוחדת שלו בפסוק כו'?

7.   קרבן בא או לרצון או לכפרה, מה המצב כאן ומהי מסקנתו?

 

ו.   רש"ר הירש.

פרק יב' פסוק כח':

 

שאלות

 

1.   על מה בדברי הפסוק עומד פרשננו כאן?

2.   מה היתה הבעיה האפשרית ואיך היא מצאה את פתרונה?

3.   מה רוצה פרשננו ללמדנו כאן?

 

 

כל הזכויות שמורות   2004   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]