פרשת בשלח שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בשלח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/beshal1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/beshal2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/beshal3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/beshal4.gif

 

 

א. מי השילוח האדמו"ר מאיזביצא.

פרק יג' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי לכאורה הנותן מקום לפרשננו לחשפ ואף למצוא רעיון חשוב שהוא בא ללמדנו?

2.   שני דברים מוחשיים ראה משה ומהם למד דברים חשובים נוספים, התוכל לפרט ולהסביר?

3.   פרשננו מביא כלל מוסרי ממסכת אבות, התוכל לבארו על פי הפשט?

4.   איך - עפ"י פרשננו - הבין משה את אשר ראה ומה היתה מסקנתו?

5.   "תולה החסרון בעצמו" איך זה מבוטא כאן?

6.   איך ענין הוראה משתלב כאן?

 

ב.   מדרש רבה.

פרק יג' פסוק יט':

 

1.   האם ומה הקושי האפשרי בפסוק?

2.   המשל מדבר על חבית ויין, האם זה אכן מקביל למקרה   שלנו, ואיך?

3.   מה רצה יוסף בכך להראות?

4.   מה ומי עשה כמבוקש על ידו?

5.   היכן ביקש יוסף להקבר בשכם?

 

ג.   תורת משה - האלשיך.

פרק יג' פסוקים כא'-כב':

 

שאלות

 

1.   מה הבעיה המטרידה את פרשננו בראשית דבריו?

2.   פרשננו שם לב ללשון מיוחדת כאן, מהי ואיך היא מנסה להסבירה?

3.   שלושה דברים מופלאים מוצא פרשננו בניסי הדרך, התוכל למנותם ולהסבירם?

4.   פרשננו מדגיש בפירושו את התופעה השלישית כי הדברים נאמרו ונעשו ישירות ע"י הקב"ה, למה זה חשוב?

 

ד.   מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק יד' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי שפרשננו משיב עליו?

2.   במה האימרה: "שנאה מקלקלת את השורה" מבארת את המצב כאן?

3.   למה הוא יצא ראשון ולמה האחרים היו חייבים לצאת?

4.   במה הם - העם, גרמו צאתם לדעתו (השניה)?

5.   בפירושו השלישי הוא מסביר נקודה פסיכולוגית שפרעה השתמש בה, מהי והיכן עוד חזר והשתמש בה?

6.   איך הוא מסביר: "ושלישים על כלו" ובמה זה מסייע לו להסברת כל הענין?

 

ה. תוספת ברכה.

פרק יד' פסוק יג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מקדים מסביר ומתנצל על עצם הבאת הסיפור לפני הלומד, התוכל לשער מה הביאו לכך?

2.   מה בדיוק היה סיפורו של "האיש ההמוני" ומה היתה שאלתו-בקשתו מן הנצי"ב?

3.   על מה פלפלו החכמים בתורם למצוא פתרון?

4.   מה היתה תשובתו של פרשננו ואיך היא התבססה על פסוקנו?

5.   במה הוא נעזר במדרש?

6.   מה היה החיזוק שקבל מן הנציב למחרת?

 

ו. קדושת לוי.

פרק יד' פסוק לא' ו-פרק טו' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בקטע הראשון עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   מהי בדיוק תשובתו?

3.   מהי שאלתו המעניינת של פרשננו בקטע השני של פירושו?

4.   מהו הסברו-תשובתו לכך?

5.   איך ע"י כך מתבקש הפסוק יותר טוב?

6.   פרשננו הינו כידוע האדמו"ר ר' לוי יצחק מברדיצב, התוכל לשער על הקשר ביק הפירוש כאן לבין דרכו של האיש?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************