פרשת ואתחנן שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ואתחנן

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vaet1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaet2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaet3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vaet4.gif

 

 

א.   משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ו' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   קרא את שלושת הפסוקים הראשונים של פרקנו, האם יש לדעתך קושי מסוים ואם כן, מהו?

2.   מהו הקושי שפרשננו מוצא ומהי תשובתו?

3.   למה הוא מדגיש את הבחירה ודוקא כאן?

4.   מה טעם בתיאורי השפע?

5.   פרשן פרשננו מצטט כאן את חז"ל כי שלושת הדברים החשובים: חיים, בנים ומזון - תלויים במגל ולא בזכות, למה חשוב לו להדגיש זאת כאן, ולומר שאף הם יינתנו בשכר מעשיהם הטובים?

 

ב.   מדרש רבה.

פרק ו' פסוק ד':

 

1.   מהי שאלתו של המדרש בראשית בדריו?

2.   איך המדרש מתאר את פרידתו של יעקב מבניו ומה היה חששו?

3.   מה "אמר להן" יעקב לבניו ומה היתה תשובתם?

4.   מה ולמה אמר יעקב בלחישה?

5.   ר' לוי מוציא מכל זה רעיון נוסף בדבר אמירת ישראל כיום, איך הוא מפרש זאת?

6.   מה בדיוק אנו אומרים - לפי זה - כיום?

 

ג.   ספר החינוך.

פרק ו' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   פרשננו - שלא כדרכו בדרך כלל - מפרט כאן את מקור הפרשיות, סדרן ומהותן, מה מביאו לכך ועל איזה קושי אפשרי הוא עונה?

2.   איך הוא מסביר את מיקום הנחת התפילין?

3.   פרשננו מתאר את המאבק בין הנפש לבין הגוף, מה סיבת הקושי הגדול של מאבק זה?

4.   מה המסקנא מכך?

5.   למה הכהנים והלוויים פטורים מכך בעת עבודתם?

6.   מה בדיוק מבקש פרשננו בסוף דבריו?

 

ד.   תוספות ברכה.

פרק ו' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון מצוטט קטע מגמרא מסכת יומא. מה הציווי ומה הרעיון בכך?

2.   פרשננו מסביר למה לא כתוב ציווי פשוט של אהבה, התוכל להסביר?

3.   מה אם כן התשובה?

4.   מהי הראיה ממצוות כיבוד הורים?

5.   בענין אהבת האדם האחר קובע פרשננו ש"האהבה תתבלט בשלילה" מהי כוונתו?

6.   איך הוא מסביר: "כמוך"?

7.   בקטע האחרון הוא מסביר באופן שונה מה ולמה?

 

ה.   מדרשי תורה לר' אנשלמה האשתורקי.

פרק ו' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק עליו מובאים דברי חז"ל?

2.   בעצם מה ומתי בדיוק מותר לעשות?

3.   מה ענין עם שלושת השטחים של ק.ק.ק.?

4.   למי זה הובטח ומתי זה יתגשם?

5.   למה מותר יהא לנו לעשות כן?

 

ו.   המשתדל.

פרק ו' פסוק כד':

 

שאלות

 

1.   קרא פסוקים כג, כד', כה' האם ומה הקושי האפשרי?

2.   מהי תשובתך בלא פירוש זה?

3.   מהו פירושו למושג "יראה"?

4.   לשני דברים ניתנו המצוות, מה הם ומה ההבדל העקרוני ביניהם?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************