פרשת ויגש שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויגש

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig4.gif

 

 

א. כלי יקר.

פרק מד' פסוק יח':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי העקרוני שפרשננו מוצא כאן עליו הוא מנסה להשיב?

2.   פרשננו מסביר באריכות את חטאו של יהודה, האם יש בחטא זה גם חלק פסיכולוגי מעבר לחטא עצמו, ומהו?

3.   במה הרגיש יהודה את עצמו אשם כאשר יוסף האשימם "מרגלים אתם"?

4.   במה דבריו של יעקב עוד החמירו את התמונה?

5.   מהו בדיוק "הטעם השני" של פרשננו אותו מונה יהודה בדבריו עם יוסף?

6.   מהי כוונת פרשננו בכל דבריו כאן בבואו להסביר את הפרשה?

 

 

ב. מדרש תנחומא.

פרק מה' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   המדרש מביא תמונה קשה מהתנהגות עוזרי יוסף - לפי האגדה בנו מנשה - כלפי שמעון, למה, והאם יש לכך איזו אחיזה בפסוקים?

2.   מה היתה מטרת שאלותיו של יוסף אחי בנימין?

3.   תשובתיו של בנימין ריככו את יוסף, בעצם למה?

4.   מה הרעיון בכל זה?

 

ג.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק מה' פסוקים ט', יא', יב', יג:

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק ט' ואיך פרשננו מבארו?

2.   מה מבאר פרשננו בפסוק יא' ומאיזו טעות אפשרית הוא בא להצילנו?

3.   מה הבעיה עם: "ועיני אחי בנימין" ואיך פרשננו מסביר זאת?

4.   מהו הקושי בענין "פי המדבר" ובכלל ענין השפה ואיך פרשננו נותן לכך מענה?

5.   איך זה שייך לעבר לעת שמכרוהו?

6.   בפסוק יג' מרחיב פרשננו את דעתו על השימוש של "סור מרע ועשה טוב" איך הוא מסביר זאת?

7.   היש לך תשובה אחרת אפרשרית?

 

ד.   רמב"ן.

פרק מה' פסוק טז':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוקים עליו נמסה פרשננו להשיב?

2.   במה בוא האחים תיקן מצב לא נעים?

3.   מנין למצרים שאכן אחי יוסף היו "נכבדים בארץ העברים"?

4.   התתכן סיבה אחרת או נוספת לשמחתם?

 

ה. רש"ר הירש.

פרק מז' פסוקים ח', ט':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי הכללי שפרשננו מנסה להתמודד אתו בפירושו לפסוק ח'?

2.   מהי תשובתו לקושי זה?

3.   פרשננו מגדיר כמה מושגי יסוד: למנות, ימים, שנים, חיים. התוכל לבאר ולהרחיב?

4.   מהו ההבדל בין חיים לבין מגורים?

5.   פרשננו מעביר לנו את דעתו על היות יעקב - האב השלישי - שמעמדו כלפי ובהשוואה לאבותיו היה הירוד ביותר, איך ולמה?

6.   למה לדעתו "ערכם המוסרי של החיים שעברו עליו" היו כה מועטים ורעים?

 

ו. רד"ק.

פרק מה' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק המצריך ביאור?

2.   היש לך תשובה אחרת לקושי זה?

3.   פרשננו מדבר כאן על הפקעה ועקירה, למה היה צריך להשתמש באמצעים כה דרסטיים?

 

ז. האלשיך.

פרק מה' פסוקים כד', כה':

 

שאלות

 

1.   מספר קשיים מוצא פרשננו בפסוק כד', התוכל למנותם ולהסבירם?

2.   מהי הגדרתו למצוות לוויה ומה חשיבותה?

3.   התוכל להוכיח זאת מדין אחר בתורה?

4.   מה ההבדל אם היתה זו בקשה של יוסף אליהם, או תפילתו שלו על כך שלא ירגזו?

5.   מהו הקושי לפרשננו בפסוק כה'?

6.   מהי בדיוק תשובתו ומה הרעיון בכך?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************