פרשת ויקרא שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 23vayikra.rtf
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויקרא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik3.gif

 

 

א. אור החיים.

פרק א' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.  שתי שאלות שונות שואל פרשננו בתחילת דבריו, התוכל לבארם?

2.  בבארו על דרך הרמז, איך הוא מכניס את משה לכאן?

3.  מי הם:   "אנשי החיל" המוזכרים כאן ומה תפקידם?

4.  איך הוא מסביר:   "קרבן לה'"?

5.  מה הגדרותיו ל"אדם, מכם"?

6.  במה מעלתו של "המזכה את הרבים" ואיך זה מתבטא?

7.  מה הסיום בא ללמד על כלל ישראל?

 

ב. הכתב והקבלה

פרק ב' פסוק א':

 

שאלות

 

1.  מה הקושי בקטע הראשון ואיך בכלל ניתן היה לבאר אחרת?

2.  מה חשיבות פירושו כאן?

3.  פרשננו מרחיב להסביר מה מלמד השם מנחה - מהי מסקנתו מכל האמור?

4.  במה דוקא קרבן זה מראה יותר את ההכנעה להקב"ה?

5.  במה "זכה" העני דוקא בקרבן זה?

6.  למה נקראת תפילת אחה"צ - מנחה?

7.  למה פרשננו אינו מקבל את הפירושים המצוטטים בסוף הקטע?

8.  מהי הגדרתו ל"סלת"?

 

ג. מדרש רבא

פרק ג' פסוק א':

 

שאלות

 

1.  מה הבעיה עם קיום או ביטול הקרבנות בכלל ואל מה ירמזו השקפות אלה?

2.  למה דוקא קרבן תודה יישאר ולא כל האחרים?

3.  קרבן תודה מורכב משני מרכיבים, מה הם ומה הרעיון בכך?

 

ד. רבינו בחיי

פרק ד' פסוק כ"ב:

 

שאלות

 

1.  מה הקושי בפסוק ואיך ניתן לבאר מלה אחת בשני אופנים שונים כל כך?

2.  לדעת פרשננו הנשיא - שלא כפי הסנהדרין - לבטח וחטא, למה, מה מסקנותיו מכך?

3.  מה ענין קרבן הנשיאים לכאן?

4.  איך המדרש מפרש את "אשר" כאן?

5.  מה שבח יש בכך שנשיא חוטא ומה לומדים מכך?

6.  פרשננו מדגיש כי "נשיא" במקרא פירושו מלך, מאיזו טעות הוא רוצה להצילנו?

7.  לבסוף מביא פרשננו רעיון חז"ל שהמנהיגות "נתפסת" על כוון העם, איך ולמה?