פרשת וישלח שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת וישלח

 

א. אבני שהם. פרק לב' פסוק ד'

 

שאלות

1. מהו הקושי האפשרי בפסוק עליו עומד פרשננו?

2. התוכל להביא ראיה ממקומות אחרים שנקראו על שם מאורע הקשור בהם?

3. פרשננו נותן נימוק למעשה זה של עשיו. מהי הוכחתו?

 

 

ב. כלי יקר. פרק לב' פםוק ז'

 

שאלות

1. מהו הקושי בפסוק שיש צורך לפרש?

2. איך מתפרשת כאן התנהגותו של עשיו - לפי הפירוש הראשון של פרשננו?

3. בעצם מה מציעים השולחים לפי זה?

4. בפירושו השני - דבר אחר - טוענים השלוחים טענת אי ודאות. מה מביאים לכך?

5. מהי תגובת יעקב למצב נזיל זה ועל מה הוא מסתמך?

 

 

ג. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האתורקי. פרק לב' פסוק ז'

 

שאלות

1. מהו הקושי האפשרי עליו בונה פרשננו דבריו?

2. מה "אמרו חז"ל" ואיך זה שייך לכאן?

3. פרשננו מתאר כאן את האופן בו "מתנהלים ענינים במזרח התיכון" מה בדיוק קרה לדעתו?

4. בכך מתפרש גם ענין החיבוק והנישוק. איך?

5. האם יעקב "תפס" את כל זה?

 

 

ד. מדרש רבה.   פרק לב' פסוק ח'

 

שאלות

1. מהי שאלתו - אמירתו של ר' יהודה בר' אילעאי?

2. פרשננו קובע כי הלשון הראשונה של "וירא" הנה שמא יהרוג הוא והלשון השניה היא שמא ייהרג. התוכל להסביר סדר דברים זה?

3. מה היו חששותיו של יעקב ועל מה התבוססו?

4. מה היתה טענתו שכנגד לכך?

5. ר' יהודה בר' סימון מעלה טענה אחרת. מהי?

6. מהי תשובת ר' יודן על כך?

7. ר' הונא בשם ר' אחא מביא שתי דוגמאות נוספות. מה הדמיון ומה השוני ביניהן?

8. מה הרעיון בכך?

 

 

ה. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.פרק לב' פסוק יא'

 

שאלות

1. בפסוק ט' מסביר פרשננו את סיכוי ההמלטות ע"י עירוב עשיו בגלל השלל. מה מכריחו לפרש רק ולא שזה כתוצאה מן הקרב?

2. מה חשיבות יש לסדר הדברים המוזרים בפסוק יד' ולמה דווקא הם שמשו בסיס ליסוד התפילות?

3. בפסוק יא' חולק פרשננו על פירוש רש"י. במה,ובעצם מה ההבדל העקרוני ביניהם?

4. התוכל להסביר מהי החסד   ומהי האמת בכל הקשור לזכויות ולאבות?

5. על סמך מה מבקש יעקב שהקב"ה ינהג עמו לפני משורת הדין?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון