פרשת כי תצא שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת כי תצא

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

 

 

א. אור-החיים.

פרק כא' פסוק כב':

 

שאלות.

 

1.   מהי שאלת פרשננו בקטע הראשון?

2.   מה פירוש: "לפי שה' מסלסל סדר תיקון האדם"?

3.   מהי תשובת פרשננו לקושיתו ואיך הוא מסבירה?

4.   מה מוסר ההשכל מכל זה על "החכם"?

5.   בקטע השני והשלישי מוצא פרשננו את הענין מידי פשוטו, למה?

6.   בעצם מה הוא רוצה ללמוד מכאן?

7.   איך הוא מסביר את הנאמר: לילה, בורה, נבלה, קללה, טומאה?

8.   מהו פירושו לפי כל זה ומה מוסר ההשכל מכך?

 

ב.   רש"ר הירש

פרק כא' פסוק כב':

 

שאלות.

 

1.   איך פרשננו מבין את סמיכות הפרשיות בין הפסוקים הקודמים לעניננו?

2.   פרשננו מרחיב את ענין התליה ומוציא שלוש אפשרויות שונות מתי ואיך לתלות, התוכל להסביר?

3.   לפי זה למה בכלל תולים?

4.   למה יש להוריד את התלוי מיד ואם כן לשם מה לתלות?

5.   מהו הרעיון או הרעיונות שפרשננו מנסה ללמוד מכל הענין הזה?

 

ג.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כב' פסוקים ג',ז':

 

1.   מהו החידוש דוקא "בשמלה" שפרשננו מוצה כאן?

2.   מהי "אבידה מדעת" ואיך זה שייך לכאן?

3.   מהו מבנה הפסוקים לפי האלשיך ומה הרעיון בכך?

4.   איך הוא מסביר: "... לא תוכל..."?

5.   מהי השאלה בענין "גובה": השכר עבור מצוות כאן ואיזו מן שאלה היא זו?

6.   מהי אותה "גמילות חסד להמון" במצות שילוח הקן?

7.   מהו ההבדל בין השגחת הקב"ה על האדם לעומת השגחתו של שאר הבריות ומה המסקנא הנובעת מכך?

8.   מה השקפת פרשננו בדבר טעמה של המצוה הזו?

 

ד.   מדרש אריאל.

פרק כב' פסוק ו':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו מחפש את הקשר לנאמר לפני כן, מהי פרשנותו על כך?

2.   איך הוא מסביר את: "כי יקרא" כאן?

3.   למה לדעתו באה מצוה זו בכלל ולמה כאן דוקא?

4.   מה יחסו של פרשננו אל המלחמות?

5.   מה לדעתו הרעון הכללי במצוה זו?

 

ה. חזקוני.

פרק כב' פסוקים ט'-יא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בקטע הראשון ומהי תשובת פרשננו?

2.   מהי הבעיה עם השורש: "קדש" ומהי תשובתו לכך?

3.   פרשננו מסביר סיבת ההחמרה בכלאי זרעים לכאורה, הנימוק שלו מביא לידי מסקנא הפוכה, התוכל להסביר דבריו?

4.   שלוש סיבות שונות מביא פרשננו לאיסור "שור וחמור" התוכל למנותם למסבירם ולנמק?

5.   למה "ואדם מותר בכולן" בכלאי בהמה, מה ההגיון בכך?

6.   הנימוק המבוא לענין צמר ופשבים (פסוק יא') משונה ביותר, התוכל לשער מה הביאו לכך דוקא?

 

ו. רמב"ן.

פרק כג' פסוק י':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק המצריך ביאור?

2.   מהי בעצם תשובת רש"י לקושי זה?

3.   פרשננו מרחיב בהסבר פסיכולוגי, מהן טענותיו ואל מי יכוונו?

4.   מה עצה יש לו לפרשננו כנגד זה?

5.   לבסוף קובע פרשננו את פירושו על דרך הפשט. מהו בדיוק פירוש זה ובמה הוא שונה מקודמו?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

   [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

     GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון