פרשת כי תצא שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת כי תצא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/kitetz1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitetz2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitetz3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitetz4.gif

 

 

א. המשתדל.

פרק כג', פסוק י':

 

שאלות

 

1.   מה עשוי להיות הקושי בפסוק עליו מחפש פרשננו תשובה?

2.   מהי תשובתו העקרונית של הרמב"ם?

3.   למה חשוב הדבר דווקא אצל הנלחמים?

4.   איך תוכל השכינה לשרות בתוך המחנה?

5.   מהו הרעיון מאחורי כל הנושא?

 

ב.   מלאכת מחשבת.

פרק כד' פסוקים ה'-ו':

 

שאלות

 

1.   פרשננו קושר את שני הפסוקים - מה מביא אותו לכך?

2.   פרשננו עוסק בנושא כאוב שדורות שלמים מתחבטים בו - איך הוא קושר אותו לענייננו?

3.   איך הוא מסביר את הפסוק: "לא יחבול ריחיים"?

4.   מה ואל מי הוא טענתו?

5.   איך כאן דיברה תורה בלשון בני אדם?

6.   איך הוא מסביר: "הרי זה מתחייב בנפשו"?

 

ג.   רמב"ן.

פרק כד' פסוק טו':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק?

2.   מה היה המצב על פיו התורה מדברת כאן?

3.   למה יש לשלם מיידית לשכיר?

4.   מה עניין הכסות לעניין שכר?

5.   איך חז"ל פירשו את הפס' בשכיר יום ובשכיר לילה?

6.   מהי המסקנא מן הנ"ל לגבינו היום?

 

ד. אבני שהם.

פרק כד' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   מהו חידושו של בעל הטורים?

2.   מה היה הקושי של החת"ם סופר בעניין זה?

3.   מה ההבדל בין פסוקנו לנאמר בפרשת "כי תבוא" לדעת בעל הטורים?

4.   איך פרשננו מפרש זאת?

 

ה. ספר החינוך.

פרק כד' פסוק כ': לגר ליתום ולאלמנה יהיה:

 

שאלות

 

1.   מה בדיוק המצוה?

2.   איך ניתן שאדם יקיים מצוה כאשר הוא שוכח?

3.   מהי מחשבת העניים?

4.   במה יש בכך תועלת לבעל השדה?

5.   על מי תונח ברכת ה'?

 

ו.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כה' פסוק יט':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק לדעת פרשננו?

2.   מדוע מדבר פרשננו על בע"ח בלבד ולא על בני אדם?

3.   פרשננו מחדש מודג: "מלחמת נקמה" - במה היא שונה מ"מלחמת מצוה"?

4.   פרשן פרשננו מעלה הצעה לאבחנה בין שני סוגי מלחמת נקמה - התוכל להסבירו ולנמקו?

5.   מהו הרעיון שלא ישאר זכר לאומה זו?

6.   האם רעיון זה הוגשם?

 

ז. אבני שהם.

פרק כה' פסוק יט':

 

שאלות

 

1.   איך רש"י מבין את הפסוק?

2.   מהי קושייתו של בעל "מנחת חינוך"?

3.   איך פרשננו מוצא ראיה לרש"י?

4.   מהו הקושי מן הפס' המצוטט מ"דברי חימום"?

5.   היש לך תשובה לכך?

6.   מה היתה טענתו של רבו של יואב?

7.   מה ההבדל בקשר ליחוס אחרי ההורים בינינו לבין הגויים?

8.   איך לאור זאת ניתן להבין את טענתו של רבו של יואב ומה הרעיון בכך?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************