פרשת נח שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת נח

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/noach1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/noach2.gif

http://www.etzion.org.il/iyunnoach3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/noach4.gif

 

א. תוספת ברכה.

פרק ו' פסוק יג':

 

1.   מה הקושי ואיזה סוג קושי זה?

2.   היש לך תשובה פשוטה משלך לקושי זה?

3.   מהי הגדרתו למושגים גזל וחמס ומה דעתך על כך?

4.   איך יתכן שדבר שהוא פחות משווה פרוטה יהיה סיבה לחומוס אותו ומה תועלת יש בכך?

5.   בעצם מהי לפי זה תשובתו לשאלתו?

6.   תוך כדי כך מסביר פרשננו מאמר תמוה בירושלמי, מהו ביאורו?

7.   מה פירוש: "ומדמיון מכוון?

 

ב. חזקוני עם פירוש הרב שעוועל.

פרק ו' פסוקים יג', יד':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק יג' ומהי תשובתו, התוכל להביא דוגמא מפירוש כזה במקום אחר?

2.   מובא כאן פירושו של רשי, מה ההבדל ביניהם, התוכל להסביר למה רש"י אינו מביא את הפירוש הראשון?

3.   בפירושו לפסוק יד' מביא פרשננו את רש"י ומסבירו מה הקושי ומה התשובה?

4.   מה היתה הסיבה לירידת הגשם התחילה לאט?

5.   מה בדיון פירושו על" "עצי גופר"?

6.   שתי תשובות שונות ניתנות לענין, רתיחת המים" מה הבעיה עם התשובה השניה?

7.   מה קרה לסיחון ועוג ולמה?

8.   פרשננו מביא בסוף מאמר גמרא ממסכת זבחים, מה אומרת הגמרא שם ואיך לפי זה מסתדר כל סיפורנו?

9.   בידוע לך ויכוח אחר (רמז - עם שומרוני) הטוען כך?

10. מה הרעיון בכך?

 

ג. משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מבחין בבעיה לשונית-סגנונית, מהי?

2.   מהי תשובת פרשננו - העקרונית - לכך?

3.   התתכן תשובה פשוטה אחרת לקושי זה?

4.   נימוס, נבואה, השגחה פרטית, התוכל להסביר מושגים אלה בקשר לעניננו?

5.   פרשננו מתיחס לענין מניעת הילודה בתיבה, מהי הבעיה, מה הן התשובות האפשריות?

6.   למה בקרבנות השימוש הוא תמיד בלשון אדנות?

7.   על מה נסבים בדיוק דברי ר' שמעון בן עזאי ומה הוא בא לחדש?

 

ד. רש"ר הירש.

פרק ח' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   מהם הקשיים הלשוניים שפרשננו מנסה לטפל בהם?

2.   מה הקושי הרעיוני שפרשננו מתמודד אתו?

3.   מאיזו "אי הבנה" בפירוש הענין רוצה פרשננו למונענו?

4.   איך הוא מפרש את המושגים ניחוח, ריח?

5.   תוך כדי כך מסביר פרשננו את חמשת החושים, המשותף וההבדל ביניהן, התוכל להסביר?

6.   היכן ממוקם חוש הריח ומה זה בא לומר?

7.   הקרבן "רומז" על מה?

8.   מה המיוחד כאן המצריך שימוש לשון יחידאי?

9.   פרשננו מצטט ממדרש רבה, התוכל לבאר מדרש זה ע"י ניתוחו לפרטיו?

10. מה הרעיון בכל זה?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.