פרשת עקב שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת עקב

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

 

 

א. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ז' פסוק טו':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי האפשרי בפסוק?

2.   פרשננו מבחין בשני סוגי מחלות, מה הן ואיך זה נוגע לכאן?

3.   מה הם "מדוי מצרים הרעים" והידוע לך משהו דומה גם בתקופתנו?

4.   מה בדיוק פירושו לשימוש באות וא"ו כאן?

5.   פרשננו מבחין בין שורש "נתן" לשורש "שים" התוכל להגדיר ולהוכיח?

6.   איך ע"י פירושו זה מתברר פסוקנו?

7.   פרשן פרשננו מביא רעיון של מהרי"ל דיסקין על הפסוק "לפני עוור..." התוכל להסבירו לפי הפירוש כאן?

8.   מהו פירושו המיוחד על הפסוק המצוטט מתהילים בסוף דבריו?

 

ב.   הכתב והקבלה.

פרק ז' פסוק טו':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מבחין בין חולי לבין מדוה, התוכל להסבירו ואולי אף להביא דוגמאות נוספות?

2.   איך פרשננו מסביר את "ונתנם"?

3.   מהו בדיוק פירושו לשיוש ה"ואו" כאן?

4.   לפי זה "נתנם" כאן הנה העברת המחלה לאויבים והסתרתה המוחלטת ממך, איך זה מסתדר?

 

ג.   כלי יקר.

פרק ז' פסוק יב':

 

שאלות

 

1.   מהו אותו תירוץ שעבורו משתמש הפסוק בלשון "לך"?

2.   יאך שבועה שניתנה ללא תנאי ניתנת לדחיה או לאיחור ולמה·

3.   למה נאמר "לך" בלשון יחיד?

4.   מהו הקושי בענין "ברוך תהיה מכל העמים" שמעלה האברבנאל?

5.   התוכל להסביר את יחסי ישראל והעמים במישור הרעיוני כפי המבואר כאן?

6.   איך מתפרש הפסוק מתהילים שאנו קוראים בהלל, לפי זה?

7.   מה הרעיון בכך?

 

ד.   אור החיים.

פרק יא' פסוק א',יא',יב':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שפרשננו מעלה בפסוק ח' ומהי תשובתו?

2.   העשויה להיות לכך השלכה מעשית כלשהיא לימינו?

3.   קרא פסוקים   ויא', מה הקשיים העשויים להתעורר?

4.   מהי תשובת פרשננו לכך?

5.   מה חידושו של פסוק יב'?

6.   איך ומתי משתנית איכות הארץ ואיך זה פועל?

 

ה.   רבינו בחיי.

פרק ח' פסוקים ד', ה':

 

1.   מהו הקושי בפסוק ד' עליו פרשננו קובע כי היה "נס גדול בשינוי טבעו של עולם"?

2.   פרשננו מצטט מן המדרש על שמונה דברים ניסיים שקרו להם עם הביגוד התוכל למנותם ולהסבירם?

3.   בעצם מה רוצה מדרש זה לאלפנו בינה?

4.   מה ענין: "להראות אלוקותו ותוקפו..." כאן?

5.   מה בדיוק היה הנס בענין הרגל ו/או הנעל?

6.   פסוק ה' כולו מסור התוכל להסביר מהי מטרת היסורים לדעת פרשננו?

7.   מהו "עיקר המצוות כולן" ואיך מגיעים לכך?

 

ו.   אבני שהם.

פרק ח' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   פרשננו רואה בפסוק זה בנין אב לאחת הדרכים החשובות של הכוונת האדם ע"י התורה, התוכל להסביר את הקושי ואת התשובה?

2.   יש לדעת חז"ל סוגי יסורים שונים, מה הן ואיך זה פועל?

3.   מהו היחס אב-בן בענין יסורים ואיך זה שייך לעניננו?

4.   מהי מטרת היסורים לפי זה?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון