פרשת פנחס שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת פנחס

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/pinchas1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pinchas2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pinchas3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pinchas4.gif

 

 

א. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק כה' פסוקים יג'-יד':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בקטע הראשון אותו מפרש פרשננו?

2.   איך פנחס מכפר, על מה הוא מכפר ואיך הוא ימשיך לכפר?

3.   התוכל להסביר את "מידה כנגד מידה" כאן לאורך כל הענין?

4.   בפסוק יד' מסביר פרשננו למה מוזכרים השמות ולמה דוקא כאן, התוכל להביא תשובה אחרת?

5.   בעצם מהי תשובת פרשננו לעצם הזכרת שמות ההרוגים?

6.   הרב קופרמן מסביר כי הזכרת השמות באה בעת הדגשת השכר ולא בעת ביצוע המעשה, התוכל להסביר?

 

ב. רבינו בחיים.

פרק כו' פסוק נו':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הבעיה ומה צורך בכלל להסביר?

2.   פרשננו קובע כי הספירה כאן כללה רק גברים המתאימים לשרות צבאי מהי מסקנתו מכך?

3.   כמה לדעתו עלו ממצרים?

4.   מתי ולמה נשתלתה בהם ברכת הריבוי?

5. מה בדיוק קרה אצל דוד ומה מסקנתו מכך?

6.   "הכתובים מוכיחים יותר מן השכל" למה חשוב לו להדגיש זאת?

7.   מה מדריך - לדעתך - את פרשננו לחזור ולהדגיש את המספר הרב של בני ישראל בעתות עברו ובעיקר לעתיד לבוא?

 

ג.   תועליות להרלב"ג.

פרק כז' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוקים עליו מנסה פרשננו לענות?

2.   מה בעצם היתה "העזתם" הגדולה של בנות צלפחד?

 

ד. מי השילוח האדמו"ר מאיזביצא.

פרק כז' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   איך ניתן לבאר קושי זה עפ"יּ הפשט?

3.   מה היה חטאו של צלפחד ובמה הוא היה חמור או חורג?

4.   למה זה היה קשור אישית למשה?

5.   התוכל להסביר את המושגים: צער הגוף לעומת צער ממון ומה ההבדל העקרוני ביניהם?

6.   ממה חשש משה?

7.   מה היתה תשובה של הקב"ה והיכן היא מוזכרת?

8.   מה הרעיון בכל זה?

 

ה. ספר החינוך - דיני נחלאות.

פרק כז' פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מוצא כאן את המקום המתאים לתת לנו צוהר לעמדתה של התורה על חלוקת הרכוש בעולם, התוכל להסביר ולנמק?

2.   מה גרם המות האנושי ואיך מתגברים על כך?

3.   במה זוכים בני מהשפחה ולמה?

 

ו. רש"ר הירש.

פרק כז' פסוק יד':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי לדעתו בשימוש כאן במלה: "כאשר" ואיך הוא מסבירה?

2.   מה ההבדל בין אהרון למשה ומה המשותף?

3.   פרשנו מבחין בין רפידים לבין מדבר צין בקדש, התוכל לתאר ולהסביר את השוני הכולל בין שני אירועים אלה עוד לפני פירוש מעשי משה ואהרון?

4.   מה רצה הקב"ה ללמד כאן?

5.   איך ניתן להסביר שמשה ואהרון לא הבינו זאת או לא חשו בענין?

6.   "לא המטה כי אם הדיבור" איך זה משליח על כל הנעשה עתה עם כניסתם לארץ?

7.   פרשננו מסביר בכך את העונש הכבד על משה ואהרון אך רואה בכך הוראה לדורות, מה הרעיון בכך?

 

 

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.