פרשת פנחס שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת פנחס

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/pinchas1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pinchas2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pinchas3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pinchas4.gif

 

 

א. רבינו בחיי.

פרק כו' פסוק סה' ו- פרק כז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בקטע הראשון?

2.   פרשננו מסביר כי התורה מקדימה את כלב לעומת משה שמקדים את יהושע, התוכל להסביר שוני זה?

3.   פרשננו קובע כי סיבת קדימות יהושע ע"י משה היא "למעלת החכמה" מנין לו זאת?

4.   בהמשך מדבר פרשננו בזכות הנשים של דור המדבר, על מה הוא מבסס דבריו?

5.   מה המיוחד בפסוק א' שבפרק כז' עליו שם לב פרשננו ומה הסברו?

6.   מה הרעיון בכל זה?

 

ב. רבינו בחיי.

פרק כז' פסוק כ'.

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי העקרוני ומעשי גם יחד בביאור פסוק זה, שכל הפרשנים מתחבטים בו?

2.   פרשננו מפרש: הוא-כבוד, היש לך פירוש אחר?

3.   פרשננו מסביר את המשל של חז"ל, האם ובמה הוא מרחיבו?

4.   איך הוא מסביר: "מאורות" ולמה זה חשוב?

 

ג.   מלאכת מחשבת.

פרק כז' פסוק כ'.

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון מסביר פרשננו שהקב"ה - למען עשות נחת רוח למשה - למרות ש"אין הדבר כן" איך זה אפשרי?

2.   מה לפי זה היו העובדות, מה עשה הקב"ה, מה חשב משה ומה חשב העם, וכל זה למה?

3.   איך לפי זה מתבאר "מהודק"?

4.   למה נחוץ היה שהעם יבחין בין דרגתו של משה לבין זו של יהושע?

5.   מה קרה עקב ענוותנותו של משה?

6.   בקטע השני - דבר אחר - מסביר פרשננו את סיבת הציווי כפי שניתן. מה בדיוק היתה הכוונה לפי זה?

7.   מה "הלימוד לישראל" מכך?

8.   "המשל והדמיון בגדולים ופעל בכח בקטנים" התוכל להסביר ולנמק?

9.   פרשננו מביא קטע מישעיהו מה בדיוק קרה שם?

10. מה הרעיון בכל זה?

 

ד המשתדל.

פרק כז' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   מהו ההוד לדעתו ואיך זה מתבטא?

2. מה היתה מטרת נתינת ההוד?

3.   "אין ביד האדם להאציל מרוחו על זולתו" למה חשוב לפרשננו להסביר זאת כך כאן ומה מסקנתו?

4.   שלושה דברים עשה משה, התוכל למנותם ולהסבירם?

5.   נתינת ההוד "נתקיים מעצמו", איך ולמה?

 

ה.   חזקוני.

פרק כז' פסוקים כ', כא', כג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מצטט פסוק מדניאל, במה הוא מסייע לו?

2.   מה מוסיף ומבאר פסוק כא':

3.   מה הקושי לכאורה בפסוק כג' ומהי תשובתו?

 

ו.   רש"ר הירש.

פרק כט' פסוק יג':

 

שאלות

 

1.   איך קושר פרשננו את קרבנות החג לנביאים?

2.   מהי, התכלית ההיסטורית של כל התפתחות העמים"?

3.   מהו הרעיון המבוטא - לדעת פרשננו בנבואת זכריה?

4.   איך נבואות יחזקאל שייכות לעניננו?

5.   התוכל להסביר את רעיונו של פרשננו ביחס למושגים "גג" ו"סוכה" ולמשמעותם הרוחנית?

6.   מהו אותו רעיון תעתועים המתעה את האנושות?

7.   מה נמסר לאנושות, איך הם אינם ממלאים את הציפיות?

8.   במה מגדל בבל יכול לסמל זאת?

9.   מה עושים "בוני הסוכה"?

10. מה ההבדל בין דתות אחרות לבין היהדות בקשר למטרת האדם?

11. מהי "התורה היוצאת מחג הסוכות לישראל של כל הדורות"?

12. מהי כאן ההדגשה של "כל הדורות" דוקא?

13. מה הם "מעייני הישועה"?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************