פרשת קרח שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת קרח

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/korah1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korah2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korah3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korah4.gif

 

א. רבינו בחיי.

פרק טז' פסוק לג':

 

שאלות.

 

1   מהו הקושי המיוחד בשימושי הלשון כאן: א] ויאבדו. ב] קהל?

2.   מהי "אבדון" לדעתו?

3.   פרשננו מתעכב על ביאור הלשון: "קהל" התוכל למצוא ראיה לשימוש בלשון זו כדעת פרשננו?

4.   מהי ההוכחה ממקרה ערן?

5.   במה היה חטאם כאן חמור יותר ןלמה בכל נענשו בפחות?

 

ב. מדרש אריאל.

פרק טז' פסוק לג':

 

שאלות.

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   היש לך דוגמא אחרת של הענשה על בסיס העקרון "מידה כנגד מידה"?

3.   איך "חטאם נבע מתוך גאוה"?

 

ג. תועליות להרלב"ג.

פרק יז' פסוק ו':

 

שאלות.

 

1.   מה בדיוק תובע פרשננו בהתנהגות המנהיגים עם המונהגים?

2.   איך ניתן לתבוע תביעה כל כך קשה, ולמה?

3.   מה המקרה שלנו בדיוק, מה עשה משה והיכן נכנס אהרון לתמונה?

4.   מה עשתה הקטורת כאן לפי זה?

 

ד. הכתב והקבלה.

פרק יז' פסוק י':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי בשימוש המלה "הרומו" כאן לפי דעת פרשננו?

2.   מהי שאלתו הנוספת הקשורה לקטורת?

3.   פרשננו נותן פירוש מיוחד למלה "מתוך" התוכל לבארו?

4.   איך לפי זה מתאר פרשננו את המתרחש כאן?

5.   מי מפריש ואת מי יש להפריש ועל ידי מה ניתן להפריש?

6.   איך מתפרשת הלשון: "וירם את המחתות" לפי כל זה?

7.   מהו הקושי האפשרי בקטע: "ואכלה אותם כרגע"?

8.   מה חשיבות "האות לבני ישראל" שיהיה מכל זה?

9.   התוכל להסביר בדיוק מה עושה הקטורת?

 

ה.   המשתדל.

פרק יז' פסוקים י'-יא':

 

שאלות.

 

1.   לכאורה מה הקושי האפשרי בפסוק יוד?

2.   מהי תשובת פרשננו ומה מכריחו לכך?

3.   מהי הבעיה עם הקטורת שפרשננו מנסה להסביר כאן?

4.   "נפילת פנים" איך יכולנו לפרש אחרת מן המפורש כאן?

5.   מהו פירושו לשני המושגים, יצא קצף?

6.   בעצם מה בדיוק קרה כאן לפי זה

7.   מה אמר משה ומה הוא טרם ידע?

 

ו.   משך חכמה.

פרק יח' פסוק כ':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי בפסוק המצריך ביאור?

2.   דוד המלך מונה ארבע אפשרויות שליליות העשויות לגרום לו בושות, התוכל למנותם ולהסבירם?

3.   איך ניתן להסביר שאף תורה שאדם שכח יש לו שכר על לימודה?

 

ז. מדרש ארים.

פרק יח' פסוק כ':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו מביא את המדרש המפרש כאן את פסוקנו כי הוא עוסק בחילוק ובביזה, התוכל להסביר?

2.   שתי דאגות קיום יש לאדם, מה הן ואיך זה שייך לכאן?

3.   מה תובעת התורה משבט לוי ואיך זה מתבטא כך?

4.   "תוכן מהותו - מתאחד עם ה"אני" שלו" התוכל להסביר?

5.   למה לוי לא יכול להביא "ממלא מקום" עבורו?

 

*******************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון