פרשת ראה שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת ראה

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

 

 

א. אור-החיים.

פרק יב' פסוקים יד', כ', כא':

 

שאלות

 

1.   קושי מענין מוצא פרשננו עליו ניתן פסוק יד - לדעתו - תשובה, מה הקושי, ומהי התשובה?

2.   לפי זה מהו המקום אשר נבחר ולמה?

3.   מהו הקושי האפשרי שפרשננו מוצא בפסוק כ'?

4.   מהי תשובתו?

5.   לפי זה האם ניתן ללמוד מה יחס התורה לאכילת בשר?

6.   מהו הקושי בפסוק כא'?

7.   איך הפירוש וההלכה בענין זה?

 

ב.   הכתב והקבלה.

פרק יב' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בפסוק ואיך רש"י מפרשו?

2.   מה הק שתי האפשרויות לאי יכולת לעשות משהו שפרשננו קובע ש"אין הבדל" ביניהן?

3.   איך פרשננו מרחיב את הענין ומסביר שבעצם לאור כל האמור אכן כן צריך להאמר כאן?

4.   במה הדוגמאות שהוא מביא מסייעות לו?

5.   שלושה מקרים מיוחדים מובאים כאן שבהם הענין שונה, מה הם - אחד לאחד - ובמה כל מקרה אכן שונה?

6.   מה הענין עם הבכור כאן?

7.   מה הדיוק המצב עם איסור להמליך מלך נכרי?

8.   מי הם "המינים" נגדם יוצא פרשננו כל כך בתוקף?

 

ג.   ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק יב' פסוקים כ', כא', כג':

 

שאלות

 

1.   מהו פירושו של רש"י כאן?

2.   מה הם שלושת הדיוקים שפרשננו לומד מן המוזכר "בשר" שלוש פעמים בפסוק כי?

3.   מה בעצם הבעיה עם איסור אכילת דם?

4.   מהו חידושו בפירושו לפסוק כב'?

5.   מה ולמה קשה למפרשים ומהי דעת פרשננו על כך?

6.   מה ענין השדים לכאן?

7.   מה חשבו קדמונינו בענין זה?

 

ד. רש"ר הירש.

פרק יב' פסוקים: כג',-כה':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מנסה לענות על השימוש בהקדמה של "רק חזק", מה דעתו?

2.   מהו התפקיד המוסרי שהתורה מצפה מן היהודי?

3.   "אמונות הבל ותאוות אליליות" - איך זה נקשר לדם דוקא?

4.   איך פרשננו מסביר את הנאמר: כי הדם הוא הנפש ולמה זה כתוב כך?

5.   מה תפקידו של הדם ובמה הוא שונה מן הבשר?

6.   למה אסור לאכול "אבר מן החי"?

7.   מה הסיבה שהתורה כותבת במפורש על הצורך לשפוך את הדם כמים על הארץ?

8.   במה ההימנעות מאחילת דם תביא "לאושר וישע מוסרי לך ולבניך"?

9.   מה בסוף מביאה מצוה זו על האדם?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון