פרשת ראה שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ראה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/reeh1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/reeh2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/reeh3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/reeh4.gif

 

 

א. מדרש רבה.

פרק יא', פסוק כו':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק עליו בונה המדרש את דבריו?

2.   התוכל להסביר בדיוק את המשל של הספר והסייף?

3.   במה שונה המשל של מוניק הזהב והכבלים מן המשל הקודם?

4.   מהי דעתו של ר' אלעזר - בקטע השני - בביאור פסוקנו?

5.   מה מוסיף ר' חגי בדבריו ומהו חידושו?

 

ב.   אור החיים.

פרק יב' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק ותנסה להסבירו ללא פירושנו?

2.   לכאורה מה הקושי שפרשננו מוצא כאן?

3.   לשרש אחריה, לשנות שמה לבזיון, מה טעם בכך ומה ההבדל ביניהם?

4.   פרשננו תולה כאן את פירושו המענין של הרמב"ם, התוכל לנמק דין זה?

 

ג.   רש"ר הירש.

פרק יב' פסוקים י', יא':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוקים ט-יא ומצא מה הקושי האפשרי העולה מן הפסוקים שפרשננו מחפש לכך תשובה?

2.   כיבוש, בחירת מלך, הקמת מקדש, איך פרשננו רואה בסדר דברים זה הגיון פנימי מאגד?

3.   למה ובמה הייעוד הוא לא רק כלפי חוץ כי אם גם כלפי פנים?

4.   מקום נצחי ומלכות נצחית, איך זה מתקשר?

5.   למה אם כן לא בנה דוד את המקדש?

6.   מהו הייעוד הלאומי המקרין מתוך המקדש?

7.   פרשננו קובע כי בחירת דוד ושבטו היתה תהליך ארוך של ברירות על סמך מה הוא אומר זאת?

 

ד.   הכתב והקבלה.

פרק יב' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוקים כ' ו כא', האם ומה נאמר כאן שלא נאמר בפסוק טו'?

2.   מה, מתי, איך והיכן מותר לאכול בשר?

3.   פרשננו מבחין בשתי משמעויות לשרוש זה בשני בנינים, התוכל להסביר ולתת דוגמא?

4.   מהי אותה תאוה טבעית?

5.   מה בדיוק קרה אצל דוד ולמה עשה כן?

6.   מה לימדה תורה דרך ארץ ובמה זה מתבטא?

 

ה.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק יג' פסוקים ג', ד':

 

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי לכאורה בענין: "אשר לא ידעתם" ואיך פרשננו מסבירו?

2.   למה לא יועיל להתפלל לכוחות הטבע "הפועלים הטבעיים"?

3.   למה אסור לשמוע אל נביאי השקר ואפילו לא לעומד על שקריהם?

4.   מה הבעיה עם החלומות ומה דרכו של פרשננו?

5.   מהו הנסיון שלנו כאן ובמה הוא מתבטא?

6.   מהי האהבה כאן מצד הקב"ה כלפינו ומצידנו כלפיו?

 

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת עקב

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/ekev1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/ekev2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/ekev3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/ekev4.gif

 

 

א. מדרש רבה.

פרק ז' פסוק יב:

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק שוב, מהו הקושי האפשרי שהמדרש מנסה להשיב עליו?

2.   מהי תשובתו של המדרש לביאור המלה "ושמר"?

3.   מהי תשובתו הספציפית בקטע הראשון?

4.   מהי חלוקה זו בין ברכות בלעם לברכות האבות?

5.   התוכל להסביר את המשל של ר' חלבו ועל פיו את הנמשל בעניננו?

6.   מה מקומם של היסורין כאן?

7.   בקטע האחרון מוסברים תכונות אופי המייחדות את עם ישראל, התוכל להסבירן?

8.   איך מתפרש פסוקנו בהקשר זה?

 

ב.   הכתב והקבלה.

פרק ז' פסוק כו':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מצטט גמרא (מכות) והלכה ברמב"ם מהו בדיוק הדין כאן?

2.   איך מוסבר המושג: חרם?

3.   פרשננו מנסה להוכיח את הדין הזה מתוך הפסוק עצמו, התוכל להסבירו?

4.   איך הוא מסביר: "תביא, אל ביתך"?

5.   פירוש מענין הוא נותן ל: "והיית", מהו?

6.   מהו הרעיון בכל זה?

 

ג.   כלי יקר.

פרק ח' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהי קושייתו בתחילת הקטע ומהי תשובתו?

2.   במה תשובה זו מסבירה ענין נוסף ועקרוני?

3.   איך מובן כאן הכלל: "מצוה גוררת מצוה"?

4.   מה מביאו לפרש: "לנסותך" שלא לפי הפשט הרגיל?

5.   מהו פירושו הוא לכך?

6.   פרשננו מרחיב ומסביר למה התנהגותו של הקב"ה עם ישראל היא בכך שהוא מרים אותם על נס להראותם לכולם?

7.   איך יתכן שגם אצל אברהם פועל פירוש זה?

8.   בסוף הוא בכל זאת קובע שיש כאן נסיון, מהו?

 

ה.   כלי יקר.

פרק ח' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   התוכל למנות את האפשרויות השונות לפירוש המלה: "מסכנות"?

2.   מהו שורש המלה?

3.   פרשננו מביא פירוש מענין על אופן אכילת הלכם כרגיל ובארץ המבורכת, מה הרעיון בכך?

4.   מהו הרמז שמוצא פרשננו בשימוש שש פעמים של המלה "ארץ"?

5.   מה קרה אצל עפרון החיתי ומה זה שייך לעניננו?

 

ו.   אור החיים.

פרק יא' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו בקטע הראשון ומה תשובתו?

2.   בקטע השני מסביר פרשננו את המושג "סייג" התוכל להסבירו?

3.   בקטע השלישי מפתח פרשננו ענין הערבות ההדדית, מה המיוחד בכך שהוא כל כך קשה להבין ולקיים?

4.   "לרצות, למנוע, להוכיח" התוכל להסביר את שלושת אמצעי השכנוע שיש לנקוט בהם, מי היכן ומתי?

5.   למה נחוצה דוגמא אישית דוקא?

6.   מה פירוש: "לאהבה פירוש פועל יוצא לשני"?

7.   מה ענין הדבקות, ואיך זה פיועל?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************