פרשת שמיני שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת שמיני

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shemin1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemin2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemin3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemin4.gif

 

 

 

א.   אור החיים.

פרק ט' פסוק א':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו מצטט מאמר במסכת מגילה, מהי השיטה או הכוונה בסוג לימוד זה?

2.   פרשננו בפירושו - שאינו מובא כאן - מתפלפל על כי יש דוגמאות שונות והפוכות, בעצם מה מטריד אותו?

3.   בקטע המתחיל: "ואולי נראה..." הוא מביא רעיון שהצער שנלמד כאן היה צערו שלמה בלבד, למה?

4.   על מה בדיוק הצטער משה רבינו כאן?

5.   מהו "...עוז תפארת" לדעתו כאן?

6.   אמנם משה רבינו "עצם מאד בצדקות וענווה", אך בכל זאת, מה?

7.   איך קושר פרשננו גם את מיתת נדב ואביהו?

 

ב. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ט' פסוק ד':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוקנו והאם זה קושי דקדוקי או אחר?

2.   מהי תשובת פרשננו לכך?

3.   מה מכריחו לא לקבל דעת רש"י?

4.   מהי דעת הרמב"ן שפרשננו מאמצה?

5.   מהו אותו קרבן שבו "ראוי שתכבדוהו"?

6.   במה שונה עקרונית חטא אהרון לעומת חטא ישראל?

7.   למה "מחשבת ע"ז - כמעשה דמי"?

8.   על מה בדיוק התוודה כאן?

 

ג.   משך חכמה.

פרק ט' פסוק ז':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי הנראה לפרשננו בפסוקנו?

2.   לולא פירושו, איך היית מפרש את פסוקנו?

3.   בעצם מה מחדש פרשננו כאן?

4.   מהי אותה "אחריות עקיפה" עליה מבסס פרשננו את פירושו?

5.   מה עשתה "תפילה" כאן, תפילתו של מי זו היתה ולמה זה לא הספיק?

6.   איך פרשננו מסביר את הפסוק לפי כל זה?

 

ד.   תוספות ברכה.

פרק ט' פסוק ז':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי שפרשננו רואה בפסוק והאם זה אותו קושי של המשך חכמה?

2.   מהי תשובת רש"י לכך?

3.   איך פרשננו רואה את חטאו הכפול של אהרון ובמה?

4.   "כפרה כפולה" של מי ועל מה?

 

ה.   ביאור (הרמב"ן)

פרק ט' פסוק ז',ח':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי בתחילת פסוק ז' ומהי תשובת פרשננו?

2.   למה היה אהרון בוש ולמה היה ירא?

3.   פרשננו מרחיב בעין הקרובה למזבח מה הוא בא ללמדנו בדבריו?

4.   מה המובן של "לכפר על המזבח" כאן?

5.   איך פרשננו מסביר - מרחיב את הנאמר" "ועשה, וכפר"?

6.   "בעדך ובעד העם" לדעת פרשננו הינם שני קרבנות, למה ומה זה חשוב?

7.   ממהו פירושו על "ויקרב אהרון אל המזבח" ומה מחייבו לפירוש מורחב זה?

 

ו.   כלי יקר.

פרק י' פסוק ג':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו מביא את פירושו של רש"י אך טוען ש"אין צורך לזה" - למה?

2.   מהי אם כן תשובתו?

3.   מהו הקל וחומר כאן שיש ללמדו?

4.   מה ענין המשל של "לחים וקוצים?

5.   התוכל להסביר את "שתי הקצוות" שהקב"ה אחוז בהם?

6.   איך "יגיע המוסר אל כולם?

7.   מהו פירושו על:   "בקצה המחנה" ואיך זה שייך לכאן?

8.   מהו אותו "פירוש יקר" שפרשננו מדבר עליו?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון