פרשת שמיני שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת שמיני

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shem1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shem2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shem3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shem4.gif

 

 

א. רבינו בחיי.

פרק ט' פסוק כב'

 

שאלות

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק?

2.   מהי תשובתו לכך?

3. מהי דעת "בעלי ריבינו" ומי הם?

4.   למה זה כל כך חשוב לו לסתור דעתם?

5.   איך הוא מפרש את הקרי והכתיב בענין ידיו?

6.   מה בדיוק קרה אצל משה רבינו במלחמת עמלק?

7.   מה בדיוק עשה אהרון ולמה?

8.   מהי ההוכחה מן הכתוב אצל שלמה המלך?

 

ב. תוספת ברכה.

פרק י' פסוק א':

 

שאלות

1.   מהי השאלה הגדולה שהרבה מפרשים דנים בה, ולמה היא בכלל שאלה כאשר התשובה כתובה בתורה?

2.   מהי תשובת הגמרא במסכת עירובין ולמה פרשננו מהרהר בה?

3.   מהי דעתו בהגדרת חטאם?

4.   במה לדעתו שונה הענין כאן מן הנאמר בקשר לחולדה הנביאה?

 

ג. רמב"ן

פרק י' פסוק ד':

 

שאלות

1.   מה בדיוק הקושי כאן ועל מה הויכוח?

2.   במדרש בתורת כהנים המצוטט כאן יש מחלוקת בין ר' אליעזר לבין ר' עקיבא, התוכל להגדיר במה בדיוק המחלוקת?

3.   איזו משמעות רעיונית או מוסרית עשויה להיות למלחלוקת זו?

4.   איך פרשננו מסביר כי ניתן לסבור כמו ר' עקיבא?

5.   איך ניתן להסביר בכל זאת את ר' אליעזר?

6.   פרשננו מתאר בדיוק איך ומה עשו איתם ועם בגדיהם, למה זה חשוב?

 

ד. צרור המור.

פרק י' פסוק ב':

 

שאלות

1.   על איזה קושי מנסה פרשננו להשיב?

2.   ארבעה חטאים שונים מונים חז"ל כאן התוכל להסבירם ולקבוע מה ההבדל העקרוני ביניהם?

3.   אבא חנן אומר שחטאו בגאוה, מהי אותה גאוה ומה חטא יש דוקא בה?

4.   מה שייך יום הכיפורים לכאן?

5.   "מיתת צדיקים מכפרת" איך ולמה?

6.   מה הקושי בפסוק: "וישימו עליה קטורת" המצריך ביאור וניתן להתלות עליו?

 

ה. הכתב והקבלה.

פרק י' פסוק ו':

 

שאלות

1.   מהו הקושי שלו?

2.   מהי תשובתו לקושי זה?

3.   מה פירוש "הכוהנים - אומה אחרת" התוכל להסביר?

4.   הידועה לך דעה דומה בקבוצת ציבור אחרת?

5.   מה אם כן "הקצף" שיחול על כלל ישראל?

6.   מהי הראיה מן הפסוק המצוטט משמואל ב'?

7.   בקטע האחרון אומר פרשננו: "אין צורך" מה בדיוק אין צורך?

 

ו. תוספת ברכה.

פרק י' פסוק ו':

 

שאלות

1.   פרשננו מנסח את הקושי באופן מענין, התוכל להסבירו?

2.   איך פרשננו מנסה למצוא תשובה לקושי זה?

3.   לפי זה איך מסתדר פירושו עם הפסוקים?

 

ז.   רבי יוסף בכור שור.

פרק י' פסוקים י', ט', יא':

 

שאלות

1.   מהו הקושי בקטע הראשון ומהי תשובתו?

2.   מהו הקושי בקטע השני ובמה תשובתו עונה על כך?

3. מהי לדעתו הבעיה עם שתיית יין?

4.   אם כן למה לכנהים אסורה שתיתו בימי אבלם?

5.   הכניסה למקדש-שתויים הנה בעונש מיתה, אך הוראת דין בעת היות הכהן שתוי אינה בעונש מיתה, למה ואיך ניתן לנמק זאת?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************