פרשת תרומה שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת תרומה

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/terum1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/terum2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/terum3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/terum4.gif

 

 

א. רש"ר הירש. פרק כה' פסוקים ט', י'

 

שאלות:

 

1. מהו המיוחד בפסוק ט' עליו בונה פרשננו?

2. האם יכולה להיות תשובה אחרת לקושי זה?

3. מהי תשובתו-הוראתו היסודית?

4. פרשננו נובע עיקרון חשוב בבואו לבאר את פסוק יוד. מהו, ולפי זה מהו "המקדש" ואיזה תוצאות יש לכך?

5. מהי ההתמסרות? מהי ההבטחה וכתוצאת מה זה בא?

6. מה המיוחד בציווי עשיית הארון ומה זה בא ללמד על הארון עצמו?

7. ארון. ארה. הרה. תורה. התוכל להסביר את המשותף ביניהם והרעיון המכוון כאן?

8. לפי זה מה תפקידו של הארון?

9. איך זה מסתדר עם: "ארון עצי שיטים"?

10. איך פרשננו מסביר את ההבדל בין לוחות האבן ובין ארון העץ?

11. מה רוצה פרשננו לציין בכך שאנחנו משולים לעץ ולא התורה?

12. מה תפקיד הארון בהתפתחות זו ומה הרעיון בכל זה?

 

 

ב. תוספת ברכה. פרק כה' פסוק י'

 

שאלות:

 

1. על מה עומד פרשננו בפירושו כאן?

2. מה פרשננו לומד מכך?

3. פרשננו מבחין בין לומדי תורה ומלמדיה, לעומת המחזיקים בה. מה מביאו לכך ומה מסקנתו?

4. איך זה קשור ל"חיים" ומה כוונתו בכך?

5. על מה תמה פרשננו? אולי יש לך תשובה לכך?

 

 

ג. מדרשי תורה להקדוש א' אנשלמה האשתורקי הי"ד. פרק כה' פסוק כב'

 

שאלות:

 

1. מהו הקושי האפשרי בפסוק המצריך ביאור?

2. מה הורה הקב"ה למשה כאן - לדעתו?

3. במה הדוגמאות-הציטוטים המובאים על ידו מאששים דעתו?

4. בעצם מהו הנביא לפי כל זה ומה תפקידו?

5. מה הבעיה של פרשה אחרונה של "וזאת הברכה" שלדעת פרשננו אינה בעיה?

6. מה ענין ברכות יצחק כאן ומה דעת פרשננו על כך?

7. פרשננו - לקראת סוף הקטע - חוזר ומסביר את תפקיד הנביא כאשר הוא "מוכרח"   - התוכל להסביר?

8. פרשננו מסיים "...והכל מאתו ית'" - מה הוא רוצה כאן לומר בכך?

 

 

ד. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן. פרק כה' פסוקים כט', לא', לז'

 

1.מהו הקושי האפשרי בפסוק כט' ומהי תשובתו?

2. בפסוק לא' מסביר פרשננו את תפקידי הארון, השולחן והמנורה באופן סמלי ומעשי כאחד. התוכל לפרט?

3. מה בדיוק קרה בעת הדלקת המנורה? איך פעלו הנרות או האורות ומה זה בא ללמד ולסמל?

4. מי הם "המימינים והמשמאילים" ומה תפקידם?

5. ר' שמעון בר-יוחאי ור' ישמעאל מסמלים דעות אלה. התוכל לפרט מה היה ההבדל ביניהם?

6. מסקנת פרשננו שכולם כאחד משלימים זה את זה. איך זה בוטא במעשה המנורה ואופן הפעלתה?

7. מהו האור ומה מקורו?

 

 

ה. הכתב והקבלה. פרק כה' פסוק מ'

 

שאלות:

 

1. מהי בדיוק שאלתו והאם היא שאלה דקדודית בלבד או מעבר לכך?

2. התוכל להסביר -   בעקבות פרשננו - את ההבדל בין השימוש בבי"ת לעומת כ"ף, בכלל ואצלנו?

3. איך הוא מבין את המלה: "תבנית" והאם זה זהה להבנתנו כיום בשפה המודרנית?

4. איך אחרי כל זה מוסבר פסוקנו כאן?

 

 

ו. תוספת ברכה. פרק כז' פסוק א'

 

שאלות:

 

1. מהי שאלתו-תמיהתו?

2. מהי תשובתו לכך?

3. היש לך תשובה אחרת אפשרית?

4. אם כתשובתו, מה חשיבות יש לכך שכבר היה ידוע פרט זה?

5. למה "נפקד כאן מעשה מזבח הקטורת" - התוכל לשער?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

   GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון