קידושין דף ס – מעכשיו ולאחר ל'

  • הרב אברהם סתיו

בדף הקודם הובאה מחלוקת אמוראים בעניין "האומר לאשה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלשים יום, ובא אחר וקידשה בתוך שלשים יום". במשנה (נח ע"ב) נאמר שהיא מקודשת ואינה מקודשת, ובגמרא (נט ע"ב) הובאה מחלוקת אמוראים בהבנת הדין. לדעת רב היא "מקודשת ואינה מקודשת לעולם", מכיוון שיש ספק האם קידושי הראשון חלו בשעה שהשני קידש אותה לעצמו. ואילו לדעת שמואל האישה "מקודשת ואינה מקודשת עד ל' יום, לאחר ל' יום פקעי קידושי שני וגמרי קידושי ראשון". זאת משום שלדעתו הקידושין חלו כבר מעכשיו, אם לא יחזור בו במשך ל' יום.

בין כך ובין כך, ברור לכל השיטות שברגע נתון יכולה לחול על האישה רק חלות אחת של קידושין, וכל הדיון הוא כיצד להתמודד עם הספק שנוצר כתוצאה מן הניסוח הדו-משמעי של הבעל. עם זאת, בסוגייתנו (ס ע"א) מופיעה עמדה שלישית ומפתיעה, של האמורא הארצישראלי רבי יוחנן:

עולא אמר רבי יוחנן: אפי' מאה תופסין בה; וכן אמר ר' אסי אמר רבי יוחנן: אפילו מאה תופסין בה. אמר ליה רב משרשיא בריה דרב אמי לר' אסי: אסברה לך טעמא דרבי יוחנן, שוו נפשיה כי שרגא דליבני, דכל חד וחד רוחא לחבריה שבק.

לדעת רבי יוחנן, כאשר אדם קידש את האישה "מעכשיו ולאחר שלושים יום" הוא באמת הצליח ליצור חלות חלקית של קידושין, אשר מאפשרת לאדם אחר ליצור גם כן קידושין משלו, כך שבסופו של דבר האישה תהיה מקודשת ליותר מאדם אחד. הוא ממשיל את חלות הקידושין לשורת לבנים, שבה כל לבנה מותירה מקום לזו שבאה אחריה.

דברים אלו של רבי יוחנן מעוררים שאלות רבות בנוגע לאופי מושג הקידושין, כגון האם יש בכלל משמעות לקידושין כאשר הם אינם אוסרים את האישה על כל אדם, אך נדמה כי המחלוקת בינו לבין האמוראים הבבליים משקפת שאלה כללית ורחבה יותר.

הרב קוק באגרותיו (אגרת פט) כבר עמד על ההבדל בין דרך הלימוד של התלמוד הבבלי לזו של הירושלמי. התלמוד הבבלי חש הכרח להכניס כל מצב וכל מקרה לתבניות המשפטיות המוכרות לו. גם כאשר הוא נתקל באדם שהתבטא בצורה חריגה, ואמר "מעכשיו ולאחר ל'", הוא מכופף אותו לשתי האפשרויות שאותן הוא מכיר: חלות דחויה של קידושין לאחר ל', או חלות מותנית שחלה מעכשיו. התלמוד הירושלמי, לעומתו, עובד עם תבניות משפטיות גמישות יותר, ויש בו יותר הקשבה לקול הפנימי של המציאות העומדת לפניו כעת. על בסיס אבחנה זו, נראה כי ניתן לומר כי לדעתו אם אדם קידש "מעכשיו ולאחר שלושים", הרי שהוא יצר בכך חלות חדשה ומיוחדת של קידושין חלקיים.