קציצתו היא עשייתו

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

סוכה דף יא – קציצתו היא עשייתו

הגמרא בסוגייתנו עוסקת במחלוקת בין רב ושמואל בשאלה האם אומרים 'קציצתן זו היא עשייתן'.על פניו, לא מבוררת דיה השוואת הגמרא בין קציצת ענפי האילן לליקוט ענבי ההדס – בדיני סוכה השאלה הנידונה היא האם קציצת הענפים נחשבת לעשייה כמו פעולת הנחת הסכך, אך בארבע המינים העשייה הנצרכת היא אגידה ובכך שמלקט את ענבי ההדס לא עשה פעולת אגידה כלל; לכן, לא מובן כיצד ניתן ליחס לפעולת ליקוט הענבים את פעולת האיגוד שנעשתה בפסול.

יתכן להראות מכך שבקציצת האילן, כמו גם בפסיקת חוטי הציצית, הקציצה כשלעצמה אינה נחשבת למעשה אלא רק להסרת הפסול – וזה שהיא מועילה לדעת רב, נובעת מכך שבתחילה נעשה מעשה בו שמו את האילן לשם סכך. לפי הסבר זה עולה כי רב הכשיר רק כאשר אדם שם האילן לשם סכך אבל במקרה שגדל אילן מעצמו וסיכך, ובא אדם ורק קיצץ את הענפים – אין מלאכת הקציצה נחשבת כעשייה כלל.

יתכן גם לומר שהמדובר הוא באופן כללי - כל פעולה שנעשית בגוף הדבר בכדי להסיר את הפסול שבו, יש בפעולה זו שם עשייה. לכן, גם בלולב שאין בו פעולת ליקוט ענבים כמו בהדס בכל זאת שייכת בו, לדעת רב, פעולה זו לצורך האיגוד – אין צורך דווקא בפעולת אגידה אלא בכל מעשה שמכשיר את ארבע המינים.

הרב ירון בן צבי