שם סכך

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

סוכה דף ה – שם סכך

הגמרא בסוגייתנו מסיקה את דין גובה הסוכה מהכתוב בתורה המדבר על כנפי הכרובים:

וכתיב: "והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת" (שמות כה, כ). קרייה רחמנא סככה למעלה מעשרה.

כלומר, מכך שהתורה משתמשת בלשון סכך לפרישת הכנפיים של הכרובים, ומאחר שהחלל שתחת פרישת הכנפיים (מהכנפיים לכפורת) היה עשרה טפחים, אנו למדים שהלשון סכך מתייחס לחלל של עשרה טפחים. אמנם לפי זה, דברי הרמ"א (שו"ע או"ח סימן תרלה סעיף א), הלבוש ופוסקים נוספים שכתבו כי אין לעשות הסכך קודם הדפנות משום שסכך ללא דפנות לא קרוי סכך, קשים מעט. זאת משום שהלימוד של סכך לעניין סוכה הוא מהכרובים, שבהם לא היו מחיצות כלל; ואם כן הדבר, אז גם ללא מחיצות צריך להיות שם סכך - כמו בכרובים.

יתכן לתרץ שאמנם עלים שהועמדו קודם לדפנות אכן נקראים סכך, אולם יש חילוק בין סכך באופן כללי לסכך של סוכה באופן פרטי: בסוכה ישנו חיוב נוסף - דין של דירה ונראה שממנו נובע כי הגדרת הסכך של הסוכה הוא רק במצב של דירה, וזו קיימת כאשר הדפנות כפר ישנן.

הרב ירון בן צבי