תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן

  • הרב משה כהן
בית המדרש הוירטואלי

 

מהר''ל נתיבות עולם

תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן

המהר"ל מביא מספר מימרות מן הגמרא המציגות התייחסות כפולה ללימודם של תינוקות של בית רבן (=תנב"ר). מחד, ת"ת של תנב"ר יסודי יותר מאשר ת"ת של תלמידי חכמים גדולים. מאידך, מעלת ת"ת של ת"ח גדולים גדולה ומרוממת יותר מאשר של תנב"ר. נבאר את הדברים.

הגמרא בשבת קיט ע"ב מביאה את דבריו של ריש לקיש בשם ר' יהודה הנשיא להציג את הצד הראשון:

אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תנב"ר. א''ל רב פפא לאביי דידי ודידך מאי? א''ל אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא.

ואמר ריש לקיש משום ר''י נשיאה אין מבטלין תנב"ר אפי' לבנין בית המקדש.

ואמר ר''ל לר''י נשיאה כך מקובלני מאבותי ואמרי לה מאבותיך כל עיר שאין בה תנב"ר מחריבין אותה, רבינא אמר מחרימין אותה.

המהר"ל מבאר שהתורה נותנת קיום לעולם ואין היא יכולה לקיים את העולם אם דבוק בה העדר וחיסרון. חיסרון זה נובע מקיומו של חטא שמוגדר כסטיה ומקריות שאין בה התמדה ונצחיות. ממילא לא ייתכן שתורה המעורבת בחיסרון שכזה תהווה יסוד ובסיס לקיומו של עולם. לכן מבחינה זו תלמודם של תנב"ר עדיף כיון שיש בו יכולת להיות יסוד למציאות כיון שאינו מעורב בחטא ובחיסרון.

לפי הנחה זו מתבארות שאר המימרות של ר"ל בדבר איסור ביטול תלמודם של תנב"ר עבור בניין בית המקדש שמהווה גם הוא השראת שכינה בארץ. קיומו של עולם הוא ביטוי להשראת שכינתו של הקב"ה בארץ שכן הוא נברא על ידי הקב"ה וממילא אין מקום לבטלו גם עבור בנין בית המקדש. כך גם מתבאר מדוע עיר שאין בה תנב"ר נחרבת או שמחרימים אותה כיון שהוא דבר הכרחי ויסודי לקיום ובלעדיו אין חיים. המהר"ל מוסיף שזהו לימוד ראשוני ודבר שהוא התחלה הוא יותר הכרחי ובסיסי מאשר תוספת מאוחרת.

לעומת זאת, מן הגמרא בב"ב ח ע"ב עולה שמעלתם של ת"ח גדולה מאותם התינוקות. הגמרא ממשילה את מלמדי תינוקות לכוכבים ואילו את ת"ח לשמש עצמה. המהר"ל כותב שכוכבים הם גוף גשמי שמקבל אור מאחרים ואילו שמש היא מקור האור עצמו. נמצא שמבחינת מעלת התורה של ת"ח היא גדולה יותר משל תנב"ר כיון שהיא מעובדת ומשוכללת יותר. אך מבחינת היותה יסודית יותר להעמיד ולתת קיום לעולם- תורת התנב"ר יסודית יותר מצד היותה ראשונית וללא חטא.

ר' משה כהן