22: ממדף הספרים

  • הרב יוסף צבי רימון

ממדף הספרים / יוסף צבי רימון

בציר אביעזר - הרב יהודה שביב

טיפה מן הים - זהו הביטוי המתאים לספרו של הרב יהודה שביב, "בציר אביעזר" (אלון שבות, תש"ן, 363 עמודים). כמדומני, שאין לרב שביב מתחרים רבים בכמות המאמרים שפרסם בנושאים שונים ומגוונים. "עלון שבות" ו"דף קשר" כשלעצמם, מכילים עשרות מאמרים.

כמעין מדגם, כינס הרב שביב ארבעים ושניים ממאמריו בסוגיות חברה ובמלאכות שבת. במאמרים אלו, עיונים בדברי הגמרא ורבותינו הראשונים והאחרונים, בצורה מקיפה ומסודרת.

נושאי המאמרים מרכזיים וחשובים - מצוות יישוב ארץ ישראל, דמוקרטיה ויהדות, תוצרת עברית, היבט הלכתי על ה'הסדר', ועוד נושאי חברה רבים. ובענייני שבת: גדרי בישול, כבוד שבת, עונג שבת, ועוד.

גניקולוגיה, פוריות, ילודים - לאור ההלכה

העובר ומעמדו, פגים וילודים, מהלך הלידה, אבחנה טרום לידתית, תכנון משפחה, הפריות מבחנה, דמומים שמקום מסופק וטיפולים באי פוריות - אלו הנושאים בהם דן הספר "גניקולוגיה, פוריות, ילודים - לאור ההלכה", בעריכת הרב יואל קטן (ירושלים, תשנ"ג, 166 עמודים).

בכל נושא מתקיים דיון מדעי, ובצדו דיון הלכתי, על ידי רבנים ואנשי מדע מפורסמים.

הדברים נאמרו בכנס 'רפואה והלכה', שהתקיים בירושלים בפסח תשנ"ב, והובאו בצורתם המקורית.

עלון שבות 141-140

עלון מורחב יצא זה עתה ובו מאמרים מרובים מן הרגיל, ביניהם: הגותו המחשבתית של הרב סולוביצ'יק זצ"ל (מאת מורנו הרב ליכטנשטיין שליט"א); שיחות רבותינו ראשי הישיבה; שיעורי חזרה במסכת גיטין מפי הרב ליכטנשטיין; מאמרים בענייני מסכת גיטין שנלמדה השנה; מספר מאמרי הלכה בנושאים שונים; מאמרים בענייני תנ"ך ומחשבה, וביניהם: פסוקי הפתיחה לספרים שבמשנה תורה; סיפורי אבות לר' מאיר מדן זצ"ל ועוד.

מלבד זאת, מכיל העלון מפתח לעשר השנים האחרונות של חוברות "עלון שבות" (גליונות 100-141) ו"שיח בשדה", מסווג לפי נושאים ולפי מחברים.

בשל גודלו של העלון וייחודו, יצא העלון כספר, בכריכה קשה.