דילוג לתוכן העיקרי

בבא קמא דף יח - דין צרורות

הרב ישי יסלזון
17.06.2016

במהלך הדף שלנו מועלות שתי שאלות עקרוניות בדין צרורות:

הראשונה שבהן נוגעת לדין תשלום מן העלייה – האם בעל הבהמה צריך להוסיף מכספו כדי לשלם את הנזק, ולא מסתפקים בתשלום מגופה של הבהמה – המגביל את הסכום המקסימלי של התשלום לכדי שוויה של הבהמה.

"בעי רבא: חצי נזק צרורות, מגופו משלם או מעלייה משלם? מגופו משלם - דלא אשכחן חצי נזק דמשלם מעלייה, או דלמא מעלייה משלם - דלא אשכחן כאורחיה דמשלם מגופיה?"

כפי שמסביר רבא, הדין של תשלומין מן העלייה נוהג דווקא בשן ורגל, שלהם שני מאפיינים:

א. הנזק הוא כדרכה של הבהמה (אורחיה).

ב. חייבים בתשלום נזק שלם. לעומת זאת, בקרן - שבה שני המאפיינים אינם קיימים - התשלום הוא אך ורק מגופה של הבהמה.

נזק שנעשה בצרורות עומד על הגבול – מצד אחד הוא נגרם בדרך הילוכה הרגיל של הבהמה (אורחיה), ולכן אמורים לשלם אותו מהעלייה, אך מצד שני משלמים עליו חצי נזק בלבד.

שאלה זו ניתן להבין בשתי צורות.

אפשר להסביר שהשאלה כאן היא מהו הגורם המרכזי לדין תשלומין מעלייה – האם העובדה שהנזק נגרם כאורחיה, ואז גם בצרורות יתחייבו לשלם מעלייה, או שמא דווקא החיוב בתשלומי נזק שלם הוא זה שמחייב תשלום מעלייה, ובמקרה של צרורות ישלמו רק מגופה של הבהמה.

אפשרות שנייה, ובה נתמקד, היא ששאלתו של רבא באה לדון באופי של דין צרורות. נקבל כהנחה פשוטה שישנם שני גורמים המחייבים תשלום מעלייה – אורחיה ונזק שלם, אלא שיש לדון מה החידוש בדין צרורות. האם דין צרורות שייך לנזקי רגל ומעיקר הדין היה צריך להיות בו תשלום של נזק שלם, אלא שהקלו וחייבו רק בתשלום חצי נזק; או שמא דין צרורות שייך לנזקי קרן ומעיקר הדין לא היה צריך להיות בו חיוב כלל (כי אין זה נחשב נזק ישיר אלא גרמא בלבד).

השאלה השניה עוסקת באפשרות העדאה (הפיכה למועד) בנזקי צרורות:

"גופא, בעי רבא: יש העדאה לצרורות, או אין העדאה לצרורות? לקרן מדמינן ליה, או דלמא תולדה דרגל הוא?"

יש לציין שבעיא דומה מופיעה גם בעמוד הבא – האם יש שינוי לצרורות לרביע נזק או לא.

הגמרא בכמה מקומות אומרת שדין צרורות הוא גזירת הכתוב, ויש לדון מה היינו אומרים אלמלא היתה התורה מחדשת דין זה - האם היינו מחייבים נזק שלם, מכיוון שאנו מסתכלים על התוצאה שנגרמה, או שמא היינו פוטרים לחלוטין מכיוון שאת מעשה השבירה עצמו לא הבהמה עשתה. במילים אחרות אפשר לשאול - האם חייבים על מעשה הנזק או על התוצאה.

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)