ההתקשרות באין סוף והכרת

  • הרב משה כהן
בית המדרש הוירטואלי

 

עיון ב'נפש החיים'

ההתקשרות באין סוף והכרת

ר' חיים מבאר בפרקים טז-יח את ההשפעה של שלושת לבושי הנפש (המקבילים לשלושת חלקי הנפש) על ההתקשרות של האדם, קרוץ החומר, לאין סוף האלוקי. ר' חיים, בשער זה, מעוניין לרומם ולהעלות את הדחף והמוטיבציה בקיום המצוות ולימוד התורה. רצונו ששבר זה יבוא מתוך הפנמה והכרה בערך החיוני והקיומי שיש למעשים אלו. זו גם הסיבה שר' חיים חושף בפנינו את האופן והדרך בה הדברים עובדים - כדי להרחיב את התפיסה והתודעה; שמתוך הכרה עמוקה ורחבה יבואו גם הערגה והכיסופים לא-ל חי.

בדבריו ר' חיים מבאר שבכל מעשה של קדושה כל בחינות הנפש מתקשרות זו לזו בהשתלשלות. החל מהדרגה הנמוכה (המלכות) של הנפש המתקשרת לדרגה הגבוהה שבה (כתר) - שהיא מקושרת לדרגה הנמוכה שברוח וכן הלאה עד ההתקשרות לכנסת ישראל בכללותה ועצמות אור אין סוף.

זהו סוד התערותא דלתתא שמעוררת את התערותא דלעילא. הרווח כאן הוא עצום לאין ערוך כיון שבפעולתו של האדם הוא ממשיך עליו כוחות רוחניים ועוצמה שאין בכוחו להפיק ולייצר בכוחות עצמו אילולא הקב"ה עוזרו. זהו סוג של תנועת ספירלה, עצם זה שמלכותו של ה' מתגלית עלינו ומעוררת את הרצון הפנימי שלנו ועל ידי כך הוא מתעלה לרצון גבוה יותר. לפי מודל זה טוען ר' חיים:

"יוכל האדם להתקשר ממטה למעלה מעט מעט לפי רוב עסקו בתורתו ועבודתו יתברך שמו וטהרת ליבו ואהבתו ויראתו עד שיתעלה ויתדבק בצרור החיים... לפי שורשו ומדרגתו".

kהבדיל מקישור זה באין סוף על ידי מעשה מצווה ותלמוד תורה, נעשה נתק וכריתה משורש החיים על ידי עבירות. כלומר בחינת הנפש הנמצאת בתוך גופו של האדם אינה מחוברת לשורשה האלוקי שנמצא גבוה.

נמצא, שבמקום שתתעלה נפשו אל על, היא יורדת ונטבעת בעמקי הקליפות והטומאה ואינה משתחררת מהן. במצב זה הרי שהוא חי בבחינת מת. אמנם, כותב ר' חיים כי כדי לאפשר את התשובה גזר רצונו יתברך שהחלק העליון של הנפש לא נכרת לגמרי מן הרוח ונשאר מקושר. זהו ההסבר לכך שדווקא הוידוי, שהוא בדיבור ויסודו מהרוח, יכול להעלות את הנפש ולרוממה מן הקליפות.

במעשינו הן הטובים והן הרעים איננו רק משפיעים שפע על העולמות כולם או לחילופין גורמים רעה אלא גם פועלים על נפשנו רוחנו ונשמתנו, בין אם לקושרן באין סוף ולזכות לשפע רוחני אין סופי ובין אם ח"ו להוריד אותן לעמקי שאול ולדיראון עולם.

הרב משה כהן