יבמות דף סב – שלשה דברים עשה משה מדעתו

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו מובאת ברייתא שאומרת כי משה עשה שלושה דברים מדעתו, ושהקב"ה הסכים עם המעשים הללו:

שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום: פירש מן האשה, שיבר את הלוחות והוסיף יום אחד.

לכל אחד מהמעשים של משה רבנו ניתן הסבר בגמרא. אולם, עדיין יש לשאול מדוע היה עליו לעשות דבר מה שהקב"ה לא ציווה אותו במפורש?

יתכן להסביר את הפער בין מעשיו של משה לציווי של הקב"ה (או אי ההתייחסות של הקב"ה) לשוני בין הנהגת האדם, להנהגתו של הבורא יתברך. בעוד שהכל גלוי וידוע לפני הבורא יתברך ולכן הוא יודע מה עתיד להיות  - משה, שהנו בשר ודם פעל על פי ההשגות שבידו, כך פועלים חוקי התורה אשר על פיהם הוא הכריע. כלומר, הסיבה שמשה הוסיף יום אחד מדעתו היא החשש שמא אישה תפלוט זרע ביום השלישי ותטמא, כפי הדין. אולם הקב"ה ידע שלא תהיה אישה שתפלוט זרע ולכן הדרישה הייתה רק יומיים. הסיבה שדעתו של משה התקבלה היא שההלכה נקבעה על פי השגותיו של האדם. כך גם ביחס לקל וחומר שדרש משה בכך שפירש מאשתו – בעוד שהקב"ה לא דרש ממשה לעשות זאת משום שידע כי לא תהיה אפשרות בה היות משה בעל קרי תמנע דיבור ביניהם; וכן בנוגע לשבירת הלוחות – בעוד שהקב"ה ידע שיחזרו ישראל בתשובה, משה הלך על פי דרך בני האדם וידיעתו באותו הזמן ולכן הכריע בתאם למציאות ולא בהתאם לנסתרות (או למה שיתגלה בעתיד).

הרב ירון בן צבי