נזיר דף ב - פתיחה למסכת נזיר

  • הרב אביהוד שורץ

אנו מתחילים בשעה טובה ומוצלחת את מסכת נזיר. באחת משנותיי בישיבה למדתי עם חברותא מסכת זו. בשיחה השנתית עם מו"ר הרב ליכטנשטיין זצ"ל, שאל אותי הרב מה אני לומד מעבר לסדרי הלימוד הקבועים, והשבתי: מסכת נזיר. הרב בהגדרותיו הקולעות העיר: אם כן, אתה לומד שלוש מסכתות נוספות, ולא מסכת אחת נוספת. כעבור רגע הסביר: מסכת נזיר דנה למעשה בשלושה עניינים שונים לחלוטין, שלוש מסכתות שהתקבצו לפונדק אחד.

המסכת האחת היא מסכת ההפלאה. מסכת נזיר מהווה המשך ישיר למסכת נדרים, והיא עוסקת באופן יצירת הנזירות, ובהשלכות ההלכתיות על הנזיר: איסור שתיית יין, איסור תגלחת, איסור טומאה למתים והבאת קורבנות.

המסכת השנייה עוסקת בהלכות טהרות. במסכת נזיר מצאנו דיונים הלכתיים מרכזיים ביותר בהלכות טומאת מת על פרטיה ודקדוקיה. היות שאין תלמוד בבלי על סדר טהרות, למעט מסכת נידה, מהווים דיוני הטומאה והטהרה שבמסכת נזיר מקור חשוב ביותר בנושא זה, בעיקר בכל הנוגע לאיסור טומאת כהנים.

המסכת השלישית משתייכת למעשה לסדר קדשים. הנזיר נדרש להביא קורבנות טהרה בסיום נזירותו, וקורבנות טומאה במידה ונטמא לפני השלמת הנזירות. הדיונים במסכת נזיר בקורבנות אלה קרובים בעניינם לדיונים המוכרים לנו מסדר קדשים.

ובכן, אנו מתחילים מסכת אחת, אך למעשה מתחילים בשלוש מסכתות.

***

כאמור, הנזירות כוללת שלושה איסורים שונים: שתיית יין, גילוח שיער וטומאה למתים. בסוגיות שונות לאורך המסכת מתעוררת השאלה האם אחד מן השלושה מהווה מוקד עיקרי ומרכזי בנזירות, או שמא שלושתם שווים. שאלה זו קשורה גם לפלא הקיים בתופעת הנזירות, ולשאלה מה בדיוק מבקש הנזיר להשיג.  

מסוגיות שונות עולה כי עיקר הנזירות מצויה בגידול השיער. 'סתם נזירות שלושים יום', שכן זו התקופה המינימאלית לגידול שיער. בתום הנזירות, בין שלל הקורבנות, מקריב הנזיר גם את שערותיו תחת דוד השלמים, מה שמלמד כי חלק מהותי ממטרת הנזירות היא לגדל שיער אשר יוקרב כקורבן. הגמרא בנדרים (דף ט') ובנזיר (דף ד') מספרת בהערצה על הנזיר מן הדרום שבא והקריב את שערותיו לשמיים, כדי שיצרו הרע לא יתגבר עליו. הדברים מתקשרים, על פי מדרש חז"ל, ליוסף, שאביו כינהו "נזיר אחיו", ואשר על פי חז"ל נענש משום שהיה "מסלסל בשערו". וכמובן, הנזיר המפורסם במקרא – שמשון – תולה את סוד הצלחתו בשערו, ובגילוח השיער סר ממנו כוחו. 

אלא, שהדברים רחוקים מלהיות חד משמעיים. רש"י על התורה מצטט את מדרש חז"ל הידוע, שלפיו הרואה סוטה בקילקולה – יזיר עצמו מן היין. ממדרש זה משתמע, שמטרת הנזירות המרכזית היא ההימנעות משתיית יין, כביטוי להתרחקות מחיים של הוללות ושכרות.

ועוד, סוגיות שונות במסכת נזיר משוות בין הכהן, וליתר דיוק הכהן הגדול, ובין הנזיר. מסוגיות אלה מתקבל הרושם, כי עיקר הנזירות דווקא באיסור להיטמא. באמצעות איסור זה מבקש הנזיר לזכות בקדושה מיוחדת, ולהגיע עד למעלתם של הכהנים משרתי ה'!

אכן, דרכים שונות הן לזכות בקדושה, ובמהלך לימוד המסכת עלינו להיות ערים לדרכים אלה, לא רק כדי להעמיק בהלכותיה של מסכת מופלאה זו, אלא גם כדי לזכות ולהידמות, במידה הראויה, לאורחותיו המיוחדות של הנזיר.