דילוג לתוכן העיקרי

נזיר | דף ב | פתיחה למסכת נזיר

אנו מתחילים בשעה טובה ומוצלחת את מסכת נזיר. באחת משנותיי בישיבה למדתי בחברותא מסכת זו, וכשבשיחה השנתית עם מו"ר הרב ליכטנשטיין זצ"ל שאל אותי הרב מה אני לומד מעבר לסדרי הלימוד הקבועים, השבתי: מסכת נזיר. הרב, בהגדרותיו הקולעות, העיר: אם כן, אתה לומד שלוש מסכתות נוספות, ולא מסכת אחת נוספת. כעבור רגע הסביר: מסכת נזיר דנה למעשה בשלושה עניינים שונים לחלוטין, שלוש מסכתות שהתקבצו לפונדק אחד.

המסכת האחת היא מסכת ההפלאה. מסכת נזיר מהווה המשך ישיר למסכת נדרים, והיא עוסקת באופן יצירת הנזירות ובהשפעותיה ההלכתיות על הנזיר: איסור שתיית יין, איסור תגלחת, איסור טומאה למתים והבאת קורבנות.

המסכת השנייה עוסקת בהלכות טהרות. במסכת נזיר מצאנו דיונים הלכתיים מרכזיים ביותר בהלכות טומאת מת על פרטיה ודקדוקיה. מכיוון שאין תלמוד בבלי על סדר טהרות, למעט מסכת נידה, מהווים דיוני הטומאה והטהרה שבמסכת נזיר מקור חשוב ביותר בנושא זה, בעיקר בכל הנוגע לאיסור טומאת כוהנים.

המסכת השלישית משתייכת למעשה לסדר קודשים. הנזיר נדרש להביא קורבנות טהרה בסיום נזירותו, וקורבנות טומאה אם נטמא לפני השלמת הנזירות. הדיונים בקורבנות אלו במסכת נזיר קרובים בעניינם לדיונים המוכרים לנו מסדר קודשים.

ובכן, אנו מתחילים מסכת אחת, אך למעשה מתחילים בשלוש מסכתות.

*

כאמור, הנזירות כוללת שלושה איסורים שונים: שתיית יין, גילוח שיער וטומאה למתים. בסוגיות שונות לאורך המסכת מתעוררת השאלה אם אחד מן השלושה הוא מוקד עיקרי ומרכזי בנזירות, או שמא שלושתם שווים. שאלה זו קשורה גם לפלא הקיים בתופעת הנזירות ולשאלה מה בדיוק מבקש הנזיר להשיג.

מסוגיות שונות עולה כי עיקר הנזירות הוא גידול השיער. 'סתם נזירות שלושים יום', שכן זו התקופה המינימלית לגידול שיער. בתום הנזירות, בין שלל הקורבנות, מקריב הנזיר גם את שערותיו תחת דוד השלמים, מה שמלמד כי חלק מהותי ממטרת הנזירות היא לגדל שיער אשר יוקרב כקורבן. הגמרא במסכת נדרים (ט ע"ב) ובנזיר (ד ע"ב) מספרת בהערכה על הנזיר מן הדרום שהקריב את שערותיו לשמיים כדי שיצרו הרע לא יתגבר עליו. הדברים מתקשרים, על פי מדרש חז"ל, ליוסף, שאביו כינהו "נזיר אחיו", ואשר על פי חז"ל נענש משום שהיה "מסלסל בשערו". וכמובן, הנזיר המפורסם במקרא – שמשון – תולה את סוד הצלחתו בשערו, ובגילוח השיער סר ממנו כוחו.

אולם, הדברים רחוקים מלהיות חד משמעיים. רש"י על התורה מצטט את מדרש חז"ל הידוע, שלפיו הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. ממדרש זה משתמע שמטרתה המרכזית של הנזירות היא ההימנעות משתיית יין, כביטוי להתרחקות מחיים של הוללות ושכרות.

ועוד, סוגיות שונות במסכת נזיר משוות בין הכוהן, וליתר דיוק הכוהן הגדול, ובין הנזיר. מסוגיות אלו מתקבל הרושם שעיקר הנזירות דווקא באיסור להיטמא. באמצעות איסור זה מבקש הנזיר לזכות בקדושה מיוחדת ולהגיע עד למעלתם של הכוהנים משרתי ה'!

אכן, דרכים שונות הן לזכות בקדושה, ובמהלך לימוד המסכת עלינו להיות ערים לדרכים אלה, לא רק כדי להעמיק בהלכותיה של מסכת מופלאה זו אלא גם כדי לזכות ולהידמות, במידה הראויה, לאורחותיו המיוחדות של הנזיר.

תא שמע – נודה לכם אם תשלחו משוב על שיעור זה (המלצות, הערות ושאלות)