ספר יצירה

  • הרב איתיאל גולד

ספר יצירה

אחד הספרים הסתומים והנעלמים בתולדות המסורת היהודית הינו 'ספר יצירה'. ספר זה קדום ביותר, ומיוחס על פי המסורת לאברהם אבינו. באופן כללי, הספר מתאר את בריאת העולם ע"י הקב"ה - כיצד בדיוק היא התרחשה על שלביה השונים, ולכן שמו הוא "ספר יצירה". בשל תוכנו הכמוס של הספר, ניתנו לו פרושים רבים במהלך הדורות, חלקם פילוסופיים (כגון פרושו של רבי סעדיה גאון) וחלקם קבליים.

גם ריה"ל מתייחס בהרחבה לספר יצירה, אך התייחסותו לספר שונה ומרתקת.

החבר פונה להסביר למלך הכוזרים את עיקרי הספר, בעקבות בקשתו: "תראה לי מקצת משיירי חכמות הטבע, אשר לפי דבריך היו נמצאות ביניכם" (ד', כד). בעקבות בקשה זו, החבר מתאר באריכות את הרעיונות המרכזיים של ספר יצירה. באופן כללי, ריה"ל מעניק לספר משמעות פילוסופית ודולה מתוכו רעיונות פילוסופיים שונים הנוגעים לחכמת הטבע ולקשר בין א-לוהים לבין העולם. מכך שהחבר מתאר את רעיונותיו של הספר בהרחבה, יש מקום להבין כי הוא מייחס לספר יצירה חשיבות רבה כספר אמונה מרכזי.

אלא שלאחר שהחבר מסיים את התיאור הנרחב, אנו מגלים תפנית חדה בהתייחסותו של ריה"ל לספר. תפנית זו גלומה בשאלתו של מלך הכוזרים: "ומה צורך יש באותיות הו"י או במלאך ובגלגל וכדומה לאחר ההודאה ברצון הא-לוה ובבריאת העולם?" (ד', כו). כמו שראינו פעמים רבות, לדעת ריה"ל אין להשיג את ה' ע"י חקירות שכליות, אלא רק על ידי התגלות נבואית ישירה. רק ההתגלות יכולה ליצור אמונה מוחלטת וודאות פנימית, ולא מחשבות שכליות, שתמיד מסופקות (ראה למשל א', יג-טו; עט). רק ההתגלות יוצרת קשר ישיר עם הקב"ה, ואילו השכל יוצר רק קשר קר ומרוחק עם הא-ל (ד', טז). ממילא, אין חשיבות לספר יצירה, שכולו עקרונות פילוסופיים-שכליים שנועדו להבין את הא-ל ודרכיו. העיקר בעבודת ה' הוא להאמין בו ובכך שהוא יוצר העולם. כשיש אמונה כזו, הנובעת מן ההתגלות, אין צורך יותר בהוכחות השכליות. ואכן, תשובתו של החבר לשאלה הנ"ל של המלך נחרצת ביותר: "יפה אמרת... זוהי האמת וזוהי האמונה באמת ועזיבת כל מותר. ויתכן כי העיון הזה שמצאנו בספר יצירה היה עיונו של אברהם אבינו... טרם זכה להתגלות, אולם לאחר שזכה להתגלות - עזב את כל ההיקשים ולא ביקש מעם הא-לוה כי אם להיות לו לרצון" (ד', כז).

ריה"ל קובע קביעה נועזת, כי ספר יצירה הוא רק השלב המוקדם בהתפתחותו האמונית של אברהם, בשלב בו הוא עוד חיפש את ה' ע"י דרך השכל. לאחר ההתגלות שהייתה לאברהם, לא היה לו עוד צורך בכל ההוכחות הללו, והוא האמין אמונה שלמה ומוחלטת בה' בעקבות ההתגלות.