דילוג לתוכן העיקרי

משמעות נס פך השמן

הרב יוסף צבי רימון
09.04.2014

משמעות נס פך השמן* / הרב יוסף צבי רימון

לחנוכה

ישנן כמה קושיות הקשורות לחנוכה:

1. רש"י והר"ן בפסחים י"ז מבינים שאם אדם שופך משקה טמא לתוך משקה טהור כל טיפה וטיפה מתבטלת במשקה הטהור והכל טהור. לפי זה יש המקשים מדוע לא השתמשו ברעיון זה כדי שפך השמן יספיק לשמונה ימים?

2. גם אם לא נסבור כרש"י והר"ן אלא כרמב"ם הסובר שא"א לבטל כך משקה טמא, מדוע לא הדליקו בכל זאת כיוון שטומאה התורה בציבור כדברי הגמ' ביומא ו:?

3. מדוע מזכירה הגמ' בשבת כא: רק את נס פך השמן ולא את נס הנצחון, וזאת למרות שבספר מקבים משתמע שהיה זה נס מדהים ונצחון חסר תקדים?

4. בפורים קוראים את המגילה בבית הכנסת, ואילו בחנוכה לא יוצאים ידי חובה בהדלקת הנרות בבית הכנסת. מדוע אם כן "פיזרו" את המצווה בחנוכה כך שכל אחד ידליק בביתו?

5. מדוע יש איסור ליהנות מהנרות, איסור שאינו קיים במצוות אחרות?

הגמ' אומרת שהאור של הנר המערבי במנורה בבית המקדש הוא אות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. בבית ראשון ירדה השכינה לישראל, אש ירדה מהשמים ואכלה את הקרבנות. הגמ' אומרת שהנר המערבי פסק בימי אחז או בימי שמעון הצדיק. כך או כך יוצא שבימי החשמונאים לא היה ביטוי פומבי להשראת השכינה במקדש. היתה עבודה בבית המקדש אך לא היה אות לכך שהשכינה שורה בו.

גזירות אנטיוכוס וההתיוונות לא היו יוזמה של היוונים. היתה זו משלחת של יהודים שבקשה מאנטיוכוס להתקשר לתרבות יוון. גם אחרי נצחון המכבים לא הפסיקה תופעת ההתייוונות. המתייוונים בודאי ראו את הנצחון כמזל בלבד. עם ישראל היה זקוק לאות מן השמים כדי להוכיח שהשכינה שורה בישראל ולהפסיק את תופעת ההתייוונות. עם ישראל לא היה בדרגה כזו שיהיו נסים קבועים, אולם הקב"ה העניק להם נס חד פעמי שיוכיח לעם כולו שהקב"ה משרה שכינתו בו. בנצחון הפיזי לא היה די, היה צורך בנצחון רוחני. היה צורך לגרש את תופעת ההתייוונות ואת ההשפעות השונות של תרבות יוון. היה אפשר אם כן להדליק את המנורה בדרכים שונות גם ללא נס, אך החזרת העבודה לבית המקדש לא היתה פותרת את הבעיה, וחידוש העבודה בלבד לא הוכיח מאומה. לכן הדגישה הגמ' את נס פך השמן שרק בזכותו היה נצחון שלם על תרבות יוון. כיוון שנרות חנוכה באים לבטא את גילוי השכינה, אפשר להבין מדוע יש איסור הנאה בשמן ובנרות. וכך מסביר בעל ספר האשכול שהסיבה לאיסור ההנאה היא שהשמן הוא זכר לשמן של המקדש,

ואפשר להסביר שגם השמן שלנו הוא מעין גילוי שכינה כמו שמן המקדש.

על פי האמור ברור מדוע לא מדליקים בבית הכנסת בלבד. את פרסום הנס לא צריכים לכוון לאלו שבאים לבית הכנסת, יש לכוונו לאלו שלא באים לבית הכנסת. אלו שמפקפקים בגילוי ה' זקוקים לפרסום כזה של השראת השכינה. דווקא בדורנו אנו זקוקים במיוחד לחינוך העם מבחינה רוחנית. לצערנו רבים מעוותים את משמעות החנוכה. רבים שרים ומהללים את הנסים "אשר חוללו המכבים" במקום "אשר חולל ה' למכבים". תפקידנו הוא להפיץ את האור בכל מקום ולבטא את גילוי השכינה בכל בית ובית. יש ראשונים המתבטאים שבמצוות נר החנוכה יש חיוב על הבית. על כל בית ובית מוטל החיוב לקדש שם שמים ולהחדיר בתוכו ובסביבתו את השראת השכינה, להיות בית של יראת שמים והפצת תורה.* השיחה נאמרה בערב חנוכה התשנ"ו וסוכמה ע"י מתן גלידאי.

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)