דילוג לתוכן העיקרי
דף יומי תשפ"א -
שיעור 169

סוכה | דף לה | אתרוג מורכב

הרב אביהוד שורץ
11.08.2014

המשנה בדף לד ע"ב פותחת את העיסוק בהלכות האתרוג, והסוגיה הראשונה בדף לה ע"א עוסקת בזיהוי המדויק של האתרוג, באותו האופן שבו היא נהגה בהדס ובערבה. שאלת הזיהוי של האתרוג היא שאלה מרכזית הלכה למעשה. ביחס ללולב, להדס ולערבה הזיהוי קל ופשוט, אך ביחס לאתרוג ייתכן שגם פרי הנראה כאתרוג איננו אתרוג אלא מין אחר. אמנם, בדרך כלל אין מדובר במין שונה לחלוטין (אף אחד לא יטעה לקנות תפוח במקום אתרוג) אלא במין דומה – אתרוג מורכב.

ממורנו הרב משה ליכטנשטיין שליט"א שמעתי שפעם הלך לקנות ארבעת המינים עם סבו הגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל. הגרי"ד לא התעכב בבחינה מדויקת ומדוקדקת של האתרוג, בטענה שהפסול החמור ביותר באתרוג הוא פסול מורכב, ואותו, כמובן, אי אפשר לברר אפילו בעזרת זכוכית מגדלת...

האם אתרוג מורכב כשר? הראשונים כמעט לא עסקו בשאלה זו, אך בדברי רבותינו האחרונים (החל מן המאה ה-16 וכלה בקונטרס המקיף "עץ הדר" מאת מרן הראי"ה קוק) נשפכו נהרות של דיו בסוגיה זו, ונזכיר את הדברים בקציר האומר. נציין כי על אף שבדור האחרון הרבו לעסוק בסוגיה גם מן הזווית הבוטנית (ראה את מאמרו של פרופ' אליעזר גולדשמיט בתחומין כרך ב' ואת מאמרו של ד"ר משה רענן בקובץ "ובחג הסוכות" בהוצאת מכללת הרצוג), אנו נתמקד בהיבטים ההלכתיים.

בש"ס ובראשונים לא נאמר באף מקום שאתרוג מורכב פסול. הגר"מ סולוביצ'יק אמר פעם שאכן אין צורך לכתוב זאת: אתרוג המורכב איננו "פרי עץ הדר", ועל כן ברור שהוא פסול! עם זאת, הדברים אינם כה פשוטים, וכפי שיתבאר.

האוסרים ליטול אתרוג מורכב הציעו נימוקים שונים ומשונים. הנימוק המרכזי הוא שאתרוג מורכב איננו אתרוג אלא לימון. בדרך כלל נהוג להרכיב ענף של אתרוג על עץ הלימון, ואם כך, נמצא שמדובר בלימון ולא באתרוג. טענה זו מניחה שתי הנחות:

הנחה א' – כאשר מרכיבים אתרוג על לימון, הפרי הוא לימון.

הנחה ב' – לימון פסול לארבעת המינים.

בין האחרונים מצאנו פקפוק בשתי ההנחות. באשר להנחה הראשונה, אמנם בהלכות ערלה למדנו (סוטה מג ע"ב) שכאשר מרכיבים נטיעה צעירה וזקנה, הולכים אחרי התחתונה, הנטועה בארץ. עם זאת, ניתן לבאר שזהו חידוש בהלכות ערלה, שבהן הכל הולך אחר הנטיעה המחוברת לקרקע, אך בתחומים הלכתיים אחרים אין הכרח לבטל את הייחור בעץ התחתון.

ההנחה השנייה מחזירה אותנו לסוגייתנו. הגמרא מתלבטת בדבר זהותו של האתרוג. הרמ"א (בשו"ת, סימן קי"ז) עומד על כך שהיו כאלה שהכשירו אתרוג מורכב, בטענה שהלימון המוכר לנו עומד בכל הקריטריונים בסוגיה (גדל על כל מים, דר באילנו משנה לשנה וכו') ועל כן הוא כשר למצוה! הרמ"א דוחה את דבריהם מכל וכל, ולדעתו לאחר שהגיעה הגמרא למסקנה בדבר זהות האתרוג אי אפשר להכשיר מין אחר.

לעומת הרמ"א, הט"ז כתב (אורח חיים תרמט, ג):

"ותו דאטו אתרוג כתיב בקרא, והלא לא כתיב אלא 'פרי עץ הדר', ודרשינן מינים אתרוג כדאיתא בגמרא הרבה דרשות על זה, והאי מורכב יש בו כל המעלות שיש לאתרוג".

לדעת הט"ז, אם האתרוג עומד בכל הקריטריונים – ניתן להכשירו! אמנם, הט"ז מסיק להלכה שאין ליטול אתרוג מורכב ביום הראשון, בטענה שאתרוג כזה הוא "חסר", שכן חלקו הוא לימון ולא אתרוג, אך אין ספק שהגדרה זו מחודשת, וכאמור, עיקר דעתו שגם אתרוג מורכב כשר לכתחילה!

המשנה ברורה (בסימן תרמ"ט) מביא את הסכמת האחרונים שאתרוג מורכב פסול, ואין לברך עליו כלל וכלל. עם זאת, כאמור, הט"ז הקל בדבר, ואף מורנו הרב עמיטל זצ"ל (בספרו רסיסי טל) הראה שפסול אתרוג המורכב אינו חמור כפי שנהוג להציגו. הגר"ע יוסף (חזון עובדיה, סוכות) מוכיח בהרחבה רבה שאתרוג ספק מורכב ודאי כשר, מדין ספק ספיקא: ספק אם הוא מורכב או טהור, ואף אם הוא מורכב – ספק שמא הלכה כמכשירים את המורכב.

תא שמע – נודה לכם אם תשלחו משוב על שיעור זה (המלצות, הערות ושאלות)