דילוג לתוכן העיקרי

בבא קמא דף סה – שומר המזיק

הרב ישי יסלזון
03.08.2016

בעמוד א' דנה הגמרא באריכות בדברי רב, הסובר שגזלן שאין בידו להשיב את החפץ מכיוון שהוא נהרס חייב לשלם את תשלומי הקרן כשעת הגניבה, ואילו את תשלומי הקנס (כפל וארבעה וחמישה) כשעת העמדה בדין.

הסברא הפשוטה בדברי רב היא שתשלומי הקרן נובעים כתוצאה ישירה מהפסד החפץ מן הבעלים וממילא מתחייבים בהם על שעת הגניבה, שהיא השעה שבה הפסידו את החפץ מן הבעלים. לעומת זאת, תשלומי הקנס הם עונש על המזיק (לכן סכומם קבוע), וממילא חיובם חל רק בשעה שנגזר דינו של המזיק, ועל כן משלמים אותם כשעת העמדה בדין.

במילים אחרות – הנזק הוא תשלום שנובע מהמציאות החסרה, ולעומת זאת הקנס אינו תוצאה ישירה של המציאות אלא של החלטת בית דין, ולכן לא ניתן לחייב את הקנס אלא כשעת העמדה בדין.

בסיום הסוגיא מנסה הגמרא לברר על איזו מציאות בדיוק דיבר רב, ולעמת את דבריו עם דברי רבה:

"דאמר רבה: האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה, מעיקרא שויא זוזא ולבסוף שויא ד' זוזי, תברה או שתייה - משלם ד', איתבר ממילא - משלם זוזא!"

לדעת רבה יש הבדל בין מקרה שבו הגזלן שבר את החבית ובין מקרה שבו היא נשברה ממילא. ההבדל הפשוט, לכאורה, הוא שהאדם השובר את החבית נחשב כמזיק, בעוד שהאדם שהחבית נשברה לו יתחייב מדין גזילה. בצורה זו הסביר קצות החושן את הסוגיא (סימן לד ס"ק ג), ואכן ע"פ הסבר זה דברי רבה ברורים – כאשר האדם מתחייב כמזיק הוא מתחייב על השעה שבה הזיק, דהיינו שעת השבירה. לעומת זאת, כאשר הגזל הוא זה שמחייב אותו – הוא יתחייב כשעת הגזילה, שהרי אז בוצע המעשה המחייב.

אלא שהרמב"ם (הלכות גניבה א, יד) כותב שדברי רבה נכונים גם לגבי הכפל, דהיינו שאדם השובר את החבית יתחייב לשלם כפל כשעת השבירה. והדברים קשים – אם האדם מתחייב על הגזילה עליו לשלם את כל הסכום כשעת הגזילה, אך אם הוא מתחייב כמזיק – מדוע מחייבים אותו לשלם גם את הכפל כשעת השבירה? הרי חיוב הכפל נובע בוודאי מהגזילה ולא מהנזק.

הקובץ שיעורים (בבא קמא אות ז) מסביר שהרמב"ם מחשיב את שעת השבירה כשעת הגזילה, שהרי בשעה זו נקבע שהגנב לא יוכל לקיים את מצוות "והשיב את הגזילה", וממילא בשעה זו הוא עבר על איסור גזל. כאשר אדם אחר שובר את החבית לא ניתן לחייב אותו מדין גניבה מכיוון שהגונב מגנב פטור, אך כאשר הגזלן בעצמו שובר את החבית – הוא מסיים בזה את אותו מעשה גזילה ולכן מתחייב גם על הקרן וגם על הכפל כשעת השבירה.

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)